Likestilling i maritim næring

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 9

Familiepolitikk

Samfunnet har de siste 20 – 30-årene utviklet seg og blitt mer likestilt. De strukturelle rammene legger til rette for og skaper en forventning om at far deltar i familielivet på lik linje med mor, samtidig som kvinner gis like karrieremuligheter som menn. Denne endringen gjør at maritim næring må se på en mer helhetlig familiepolitikk, og man må tenke på hvilke tiltak som kan sørge for at maritim næring både rekrutterer og beholder personell i et livsfaseperspektiv.

Norsk Sjøoffisersforbund skal bidra med innspill til tiltak som setter søkelys på et fremtidsrettet arbeidsliv hvor livsfaseperspektivet er lagt til grunn og hvor maritim næring er tilrettelagt for både de med og uten familie.

Økt kvinneandel i maritim næring

Maritim næring står ovenfor store utfordringer og muligheter fremover bl.a. innen digitalisering og klima, og det er forventet vekst og økt etterspørsel etter arbeidskraft innen flere segmenter. Maritim næring må tiltrekke seg de beste hodene.  Det er i denne sammenheng viktig at det ikke kun rekrutteres fra en halvdel av befolkningen, men at også kvinner ser det som attraktivt med en maritim karrierevei.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • at vi skal være en organisasjon rustet for fremtidens sjøfolk.
  • at det sette økt fokus på en mer helhetlig familiepolitikk i maritim næring som er tilpasset ulike livsfaser.
  • at det arbeide for at seillingsordningene til sjøfolk kan tilpasses den livsfasen vedkommende er i.
  • at det utredes sammen med arbeidsgiversiden alternative seilingsordninger til den tradisjonelle 1:1 rotasjonen, herunder 1:2 rotasjon.
  • arbeide for at flere kvinner velger maritim næring, blant annet gjennom tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde kvinnelige offiserer.

Oppdateringer

Aktuelt