Sikkerhet for mennesker, skip og miljø

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 4

Helse, miljø og sikkerhet til sjøs

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for at medlemmene arbeidsplasser tilrettelegges for å fremme god helse og godt arbeidsmiljø. Sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, skiller seg ut som yrker hvor dødsraten er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land.

Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, sterkt lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår.

Norsk Sjøoffisersforbund anerkjenner at den menneskelige faktoren har stor påvirkning for HMS til sjøs. I forbindelse med nasjonal og internasjonal regelverksutvikling vil forbundets prioritet være med på å sikre at de menneskelige faktorer blir tatt hensyn til.

Forbundet skal gjennom sitt medlemskap i IFSMA og ITF fortsette arbeidet med å fremme sjøsikkerheten i mellomstatlige organer som IMO og ILO.

Skipsarbeidsloven

Skipsarbeidsloven har vært i kraft i 9 år, men er ikke evaluert siden. Loven innebar generelt en styrking av rettigheter for sjøfolk. I lovproposisjonen, jf. Prop L 115 (2012-2013) var det lagt til grunn at loven skulle evalueres etter fem år, og at man da skulle vurdere enkelte sentrale og vanskelige punkter som bl.a. innleie og ansvarsplasseringen.

Regjeringen har i Hurdalplattformen varslet at den vil:

«Stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret og sikre at den som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utføres, har rettigheter og plikter som arbeidsgiver, blant annet ved å endre arbeidsmiljøloven.»

«Sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle.»

Arbeidsmiljøloven gjelder ikke til sjøs. Både reglene om ansvarsplassering og innleie i skipsarbeidsloven avviker fra arbeidsmiljøloven. Norsk Sjøoffisersforbund mener det er viktig av at arbeidet som er varslet i Hurdal-plattformen også ses på i sjøfartsforhold, og at føringene fra lovforarbeidene i skipsarbeidsloven om evaluering etter fem år iverksettes.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • forbedre lovgivningen til sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår
  • at alle som har sitt arbeid på skip omfattes av skipsarbeidslovens regler
  • en gjennomgang av skipsarbeidslovens regler om ansvarsplassering og innleie
  • et mer aktivt tilsyn av sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår
  • at skipsarbeidsloven gjelder for alle norske sjøfolk ansatt av norsk arbeidsgiver
  • en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse med arbeidsmiljølovens regler og at ansatte på ambulansefartøy omfattes av yrkestransportlovens regler om virksomhetsoverdragelse
  • at arbeidsmiljø og helsefare på skip i større grad overvåkes, dokumenteres og evalueres av tilsynsmyndighetene.
  • at «fatigue» og konsekvensene av lav bemanning og administrative byrder i større grad anerkjennes som problem, og at belastningene reduseres.
  • at kapteinens og de tillitsvalgtes medbestemmelse i forbindelse med bemanningsfastsettelse tillegges større vekt når Sjøfartsdirektoratet fatter vedtak om bemanning.

Oppdateringer

Aktuelt