Maritim kompetanse og utdanning

NSOF jobber for at at lærestedene regulerer opptak til skolene i takt med næringens behov.

Det er ikke nok studieplasser. De maritime utdanningene er underfinansiert og det er et underskudd på kadetter/ læringer i forhold til antall lærlingeplasser.Norsk maritim næring er i kraftig vekst. Utdanning og videreutdanning går for sakte. Det fører til et kunnskapsgap. Slik det er i dag makter vi ikke å utdanne norske sjøfolk raskt nok, det kan føre til at maritim næring sakker akterut og at vi ikke lykkes med det grønne skiftet.

De maritime utdanningsretningene er plassert i kategori E, noe som gir nær 200.000 kroner mindre per studieplass sammenlignet med studieplasser i kategori A.

Det innebærer at nyutdannede ikke får tilstrekkelig opplæring og operasjonell erfaring med ny teknologi om bord. Selv om det er dyrt å løfte studiefinansieringen vil det være enda dyrere å la det være.. Det vil kunne føre til at Norge taper i den internasjonale konkurransen, og at norsk maritim næring sakker akterut.

Det vil være viktig at kompetansen maritim næring trenger, og kompetansen sjøfolkene har, er samkjørt. Norsk Sjøoffisersforbund skal jobbe for at norske sjøoffiserer skal ha verdensledende oppdatert kompetanse, nå og i fremtiden.

Digitalisering, teknologiutvikling, nye fremdriftssystem og energibærere på skip stiller nye krav til kompetanse om bord og gir behov for kontinuerlig kompetanseutvikling. Nyutdannede sjøfolk er en viktig kilde til kompetanse for næringen, men eksisterende sjøfolk har også behov for kontinuerlig kompetanseutvikling. Ingen sjøfolk skal «gå ut på dato» som følge av manglende kompetanse. Derfor må kompetansegapet i maritim næring identifiseres og tettes.

NSOF jobber for at

  • at lærestedene regulerer opptak til skolene i takt med næringens behov.
  • all ungdom som velger å utdanne seg til sjøoffiserer skal få tilbud om sertifikatgivende fartstid (kadettplass).
  • at norske sjøoffiserer skal ha den lederkompetansen som kreves i en kompleks næring preget av stadig utvikling, omstilling og innovasjon.
  • at alle studenter i maritime fag skal kjenne forbundets rolle og forstå verdien av et organisert arbeidsliv.
  • at samtlige skoler skal ha et godt skolert skolekontaktutvalg (SKU).
  • at «Ungdomskonferansen» gjeninnføres i samarbeid med utdanningsinstitusjonene.
  • at maritim utdanning reflekterer næringens kompleksitet og behov til kompetanse utover minimumskrav i STCW.
  • at forbundet aktivt er med på å promotere yrket for elever ved ungdoms- og videregående skole.

Kontaktpersoner

Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Maritim politikk og kommunikasjon

Tlf: 93286411

E-post: endre@nsof.no
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering.

Oppdateringer

Aktuelt