Ferge- og lokalfart

Fjord1 AS, Norled AS, Boreal Sjø, Torghatten Midt og Nord og Bastø Fosen er blant rederiene som har flest NSOF-medlemmer. Men også f.eks. Kragerø fjordbåtselskap bruker tariffavtalene NSOF har for ferge- og lokalfarten.

Fergelokal2

NSOF samler ferge- og lokalfarten 

Anbudsutsettelser, endringer i selskapsstruktur og press om bemanningsreduksjoner truer med å gjøre jobbene i ferge- og lokalfarten mer uforutsigbare og utrygge. Mange rederier strever med å få og holde på ansatte, særlig i høysesongen. 

Som medlem av Norsk Sjøoffiserforbund har du og dine kolleger et sterkt apparat i ryggen i møte med arbeidsgiver enten det skal forhandles lønn lokalt eller lages en ny bemanningsoppgave.  Ferge- og lokalfarten er avgjørende for lokalbefolkningen og næringslivet i mange deler av Norge. 

Ferge- og lokalfarten

I 2021 var det 306 registrerte innenriks ferger og estimert 3144 sjøansatte.

NSOF jobber for

  • å sikre at lønn, rettigheter og sikkerhet ikke svekkes som et resultat av rederienes konkurranse om samband og konsesjoner.
  • gode lokale avtaler og ryddig lønnsfastsettelse
  • sterke og gode tillitsvalgtordninger i rederiene
  • at tillitsvalgte og skipsfører skal ha avgjørende innflytelse i bemanningssaker

Oppdateringer

05. okt. 2023

Tariffavtalen

Ferge- og lokalfart

Norsk Sjøoffisersforbunds styre har vedtatt at alle lokale særavtaler om alternativ seilingsordning 1:2 må sies opp. Styret i NSOF er tydelige på at de ønsker en sentral avtale om alternativ seilingsordning 1:2 der det er formålstjenlig. 

Dette er viktigst

Gode lokale avtaler og ryddig lønnsfastsettelse, innflytelse i bemanningssaker og trygghet for at lønn, rettigheter og sikkerhet ikke svekkes som et resultat av rederienes konkurranse om samband og konsesjoner er blant sakene NSOF jobber med.

Tariffavtaler for deg som jobber i ferge- og lokalfarten

I ferge- og lokalfarten fastsettes din lønn med grunnlag i en fastlønnsavtale. Avtalene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og rederiorganisasjonene NHO Sjøfart og HRF danner grunnlaget for disse lokale avtalene, og avtalefester også en rekke tillegg og ekstragodtgjørelser som gjelder uansett lokal avtale.

NB! Du må være logget på som medlem for å laste ned tariffavtaler fra "min side"

Avtaler på lovdata.no

Avtaler mellom fagforeningene og NHO Sjøfart kan du også finner i tariffavtaledatabasen i Lovdata.

Last ned sentrale avtaler

NSOF har tariffavtaler for skipsfører og styrmenn i ferge- og lokalfarten. I tillegg er den en egen avtale for kadetter. Disse avtalene skal brukes av alle rederier som er medlem av NHO Sjøfart og opererer ferger. 

Passasjerskip i lokalfart - skipsførere og styrmenn 

Kadettavtalen NHO Sjøfart


Egen avtale for hurtigbåter

For deg som jobber på enkelte hurtigbåter, ambulanse- og legeskyssbåter gjelder en egen tariffavtale mellom NSOF og HRF - Hurtigbåtforbundet/Maritim arbeidsgivergruppe 

Skipsførere og styrmenn på passasjer-, ambulanse- og legeskyssbåter i lokalfart 


Avtaler på lovdata.no

Avtaler mellom fagforeningene og NHO Sjøfart kan du også finner i tariffavtaledatabasen i Lovdata.

Kontakt tillitsvalgt for din lokale avtale

Kontakt tillitsvalgt i rederiet hvis du ikke har oversikt over hvilke lokale avtaler som gjelder hos deg. 

Hvem som er din tillitsvalgt ser du på "min side"

Din lønn

Tariffavtalen mellom NSOF og NHO Sjøfart inneholder en grunnhyretabell, dvs. minimum et rederi er pålagt å betale i månedshyre, pluss bestemmelser mange variable tillegg og hvordan de skal godtgjøres. Den sentrale avtalen gjelder skip som praktiserer skiftordning og dagtidsordning. Det kan i det enkelte rederi inngås avtale om sjøvaktordning for det enkelte skip.

I rederiene forhandles det fram en "basis fastlønn" som skal være lik for skipsførere/styrmenn innen samme skiftplan. Basis fastlønn skal fremforhandles mellom det enkelte rederi og de tillitsvalgte. Tillegg og godtgjørelse på toppen av basis fastlønn er regulert i avtalen mellom NSOF og NHO Sjøfart. 

I overenskomsten finner du flere regneeksempler på hvordan ulike tillegg og variabler virker sammen med basis fastlønn for å avgjøre din lønn. 

Ferge- og lokalfarten har egne representater i NSOFs styre

Visste du at minst 3 av 14 styremedlemmer skal komme fra ferge- og lokalfarten? NSOFs styre velges i uravstemming og består av yrkesaktive medlemmer. Når du er medlem, har du direkte innflytelse på hvem som representerer deg i forbundets styre.

Oppdateringer

Aktuelt