Slik forstår du lønnsoppgjøret

Får jeg 3,8 prosent eller 40 000? Mange er usikre på hva resultatet av meklingen for innenriksfarten i juni innebærer og hva resultatet gir i lønnsøkning for hver enkelt.

Hvordan lønnsoppgjøret slår ut, er ikke endelig klart før etter de lokale forhandlingene som kommer. Og resultatet vil slå ulik ut blant annet avhengig av hvilke skiftordninger som brukes. Under finner du mer informasjon om årets oppgjør og noen regneeksempler.

I årets tariffoppgjør for blant annet ferge- og lokalfarten, aksepterte sjømannsorganisasjonene et generelt tillegg (tarifftillegg) på 3,8 % på grunnhyresatsene. Tilsvarende for frontfaget var 2,2 %.

De sentrale forhandlingene som nå er avsluttet, er det første av to forhandlingsrunder som gir grunnlaget for årslønnsveksten i tariffperioden. I tiden frem til 1. september skal det forhandles i hvert enkelt rederi om et lokalt lønnstillegg. Frontfaget har lagt malen for disse forhandlingene, og tilsier at vi kan forvente et ekstra tillegg på minimum 1,4% i lokale forhandlinger.

Dette gir en ramme på 5,2 %, som skal legge på de lokale grunnhyresatsene. Alle tillegg knyttet til de lokale grunnhyrestasene blir justert tilsvarende.

Kompensasjon for overskuddstid i skiftplan
I årets oppgjør fikk vi man igjennom at overskuddstid i skiftplan skal kompenseres med overtid og at denne skal fases inn over to tariffperioder. Det betyr at man fra 1. januar neste år skal ha 10% av overtidsgodtgjørelsen inn i beregningen. 

Noen eksempler

Under ser du hvordan et oppgjør på 5,2 % vil slå ut for skipsfører med og uten 5 års-tillegg, overstyrmann og 1. styrmann på henholdsvis en ferge med gjennomsnittlig 20 timer drift og 4 skift, og en ferge med gjennomsnittlig 18 timer drift og 3 skift

Eksemplene baserer seg på gjennomsnittsbetraktninger og vi legger til grunn at rederiene i gjennomsnitt ligger 6,77 prosent over de sentrale grunnhyresatsene.

Sveip for å se alle regneeksemplene

Ditt regnestykke

Kontakt din tillitsvalgt hvis du vil vite mer om hvordan regnestykket ser ut for den avtalen og de skiftordningene som brukes i ditt rederi. Husk at tallene ikke er endelig klare før etter de lokale forhandlingene er gjennomført.

Greit å vite om forhandling, mekling og streik

Oppdateringer

Aktuelt