Skyss, berging og tilbringertjeneste

Når arbeidshverdagen er basert på beredskap og akutte eller tilfeldige oppdrag, må avtalene være ryddige og og lønnssystemene tilpasset. NSOF har gode tariffavtaler for deg som jobber i redningsselskapet, bukseringsrederiene og ambulansetjeneste og kan også bistå deg som jobber med charteroppdrag eller turisme.

Ambulanse

Redningsselskapet

Du som er ansatt i redningstjenesten til sjøs er best tjent med å ha tillitsvalgte, forhandlere, rådgivere og advokater som kan sjøfolk og skipsfart og som gir deg den beste hjelpen hvis du har spørsmål om eksempelvis hyreberegning, turnusplan/ekstratjeneste, ferie-/fritidsregnskap, permisjoner, trygghetsforsikring, pensjon for sjøfolk.

Buksering og bergning

Fra store redningsoperasjoner til mer rutinepregede jobber i havner og terminaler. I bukseringsrederiene er det stor spennvidde og mange kompliserte og varierte oppgaver som skal løses. De ansatte i bukseringsrederiene spiller også en viktig rolle i beredskapen langs kysten.  Norsk Sjøoffisersforbund har avtaler og tillitsvalgte i både små og store bukseringsrederier, i bergingsselskaper og tilbringertjenesten. 

Ambulanse-, skyss- og turistbåter

Lokalsamfunnene langs kysten er helt avhengige av skippere og mannskap på mindre fartøy som får folk og gods frem, syke til lege eller bidrar til turistopplevelser og lokalt næringsliv. Norsk Sjøoffisersforbund har en felles tariffavtale med Hurtigbåtforbundet (HRF), og mange små avtaler direkte med kommuner og private selskaper. Hvis du ikke er omfattet av en tariffavtale, kan vi hjelpe deg med å forhandle frem en god lokal avtale. 

Viktige saker for deg som jobber med skyss, berging og tilbringertjeneste

Enten du er ansatt i et stort rederi med etablerte tariffavtaler eller bruker ditt maritime sertifikat i et lite charter-rederi, jobber NSOF med saker som er viktige for deg. 

Kjøpekraft og lønnsvekst for medlemmene har alltid høy prioritet hos NSOF, men NSOF jobber aktivt med alle saker som angår din hverdag - alt fra maritim utdanning til pensjonsrettigheter for sjøfolk. Blant viktige saker NSOF jobber med på dette området er å fremme et sikkert og godt arbeidsmiljø, beredskaps- og sikkerhetsspørsmål og hvilke rettigheter som gjelder dersom du er offentlig ansatt.

Din tariffavtale

Hvilken tariffavtale som gjelder for deg, avhenger av hvilken skipstype du jobber på og om din arbeidsgiver er tilknyttet en arbeidsgiverorganisasjon. Sjekk ansettelsesavtalen din eller logg på «min side» for å sjekke.  


HURTIGBÅT, SKYSS OG AMBULANSE 

For de fleste som jobber på hurtigbåter, ambulanse- og legeskyssbåter gjelder en egen tariffavtale mellom NSOF og HRF - Hurtigbåtforbundet/Maritim arbeidsgivergruppe. 

Skipsførere og styrmenn på passasjer-, ambulanse- og legeskyssbåter i lokalfart 


REDNINGSSELSKAPET 

Redningsselskapet - skipsførere og styrmenn


BUKSERING OG BERGNING 

Bukseringsrederiene - skipsførere og styrmenn


Avtaler på lovdata.no

Avtaler mellom fagforeningene og NHO Sjøfart kan du også finner i tariffavtaledatabasen i Lovdata. 

Usikker på om du har tariffavtale?

Kontakt oss hvis din arbeidsgiver ikke er medlem av en maritim arbeidsgiverorganisasjon og ikke bruker en tariffavtale NSOF er part i. 

Din lønn

Til overenskomstene hører en hyretabell som definerer lønnsnivået. Hvor mange arbeids- og overtidstimer, samt hvilke tillegg som er inkludert, varierer fra overenskomst til overenskomst. 

Noen overenskomster er såkalte normallønnsavtaler slik at lønnen fastsettes gjennom overenskomsten, mens andre overenskomster er minstelønnsavtaler hvor overenskomsten angir minimumslønnen.

Spør din tillitsvalgte eller kontakt oss hvis du er usikker på hvordan du skal regne ut din lønn.

Finn lønnstabeller og tillitsvalgt på «min side»

Oppdateringer

Aktuelt