Viktige tariffinnspill fra innenriks, nærskipsfart og akvashipping

Nesten 600 medlemmer fra over 40 rederier har svart på spørreskjema om krav og prioriteringer til de kommende tariffoppgjørene.

Publisert 19.03.2024

18.-20. mars er det tariffkonferanse for innenriksfarten (LO-området), kystrederiene og akvashipping og kystrutene. Tillitsvalgte og medlemmer fra områdene er samlet for å gjennomgå innspill fra medlemmene i de ulike tariffområdene og legge strategien før årets mange tariffoppgjør. Konferansen er felles med Dnmf.

Før konferansen var det sendt ut invitasjon til alle medlemmer som jobber i disse områdene om å si sin mening om hva som må prioriteres eller forbedres i årets tariffoppgjør. Alle innspill – totalt over 1 000 konkrete forslag og uttalelser - blir lagt fram for tariffkonferansene.

Disse undersøkelsene gjør at tariffkonferansen kan ta medlemmene på «på pulsen». Både statistikk, frustrasjon og konstruktive forslag er viktige når de tillitsvalgte og forbundets forhandlere skal lage begynne jobben med kravliste som er i tråd med forventningene til de kommende tariffoppgjørene.

Innenriksfarten

Overenskomster for ferge- og lokalfarten, bukseringsrederiene, redningsselskapet og seilskipene er en del av LO-NHO-oppgjøret. Forhandlingene med NHO Sjøfart for disse områdene starter etter planen 26. april.

96 % av de nesten 400 medlemmene i dette området som svarte på undersøkelsen, sier at det viktigste i årets lønnsoppgjør er å få et godt generelt lønnstillegg som sikrer økt kjøpekraft.

Det nest viktigste kravet fra medlemmene før tariffoppgjøret i vår er forbedringer i tariffavtalens bestemmelser om lønnstillegg, og også turnus og arbeidstid er høyt prioritert. Arbeidstidsordninger har vært et utfordrende tema for dette tariffområdet det siste året.

Meningene om lokal lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger er delt, og det ser ut til at de yngre i større grad mener lokale forhandlinger bør ha høy prioritet.

Nærskipsfart og akvashipping

Medlemmer tilknyttet avtaler med Kystrederiene og Sjømat Norge har gitt innspill til hva som bør forbedres i de respektive overenskomstene i årets tariffoppgjør. For dette området skjer forhandlingene først til høsten, men forberedelsene er allerede i gang og tillitsvalgte fra både små og store rederier deltar på tariffkonferansen i mars.

Medlemmene i disse segmentene har spesielt mange innspill og forslag knyttet til arbeidstid, seilingsperioder, turnusplan, fritidsregnskap, ekstratjeneste etc.

På spørsmål om hva som er viktigst å prioritere i det kommende tariffoppgjøret, blir forbedringer i overenskomstenes bestemmelser om pensjon, trygghetforsikring løftet opp til tredjeplass.

Graf IR tariffkart 94

400 medlemmer i innenriksfarten har prioritert hvilke deler av tariffavtalendet er viktigst å forbedre i årets tariffoppgjør.

Graf KR tariffkart 94

I nærskipsfarten prioriteres blant annet pensjon og trygghetsforsikring høyt.

Gjennomgår alle krav

Tariffkonferansen for tillitsvalgte og forbundets forhandlingsledelse gjennomgår innspillene og gjør en prioritering. På konferansen velges også medlemmer til forhandlingsutvalgene som skal møte motparten i de kommende tariffoppgjørene. Det er forskjellig forhandlingsutvalg for hvert tariffområde, slik at alle medlemmer er representert av seilende fra sitt eget segment under forhandlingene.

Forhandlingsutvalgets jobb er å ta signalene fra tariffkonferansen videre og lage en konkret kravliste før forhandlingene begynner. Før forhandlingsstart kommer det mer konkret informasjon om hvilke krav som vil bli framsatt under årets forhandlinger.

Flere oppgjør følger

Også medlemmer av DSO og Kystrutene har gitt sine innspill før tariffkonferansene, og flere følger.

For offshore og utenriksfart starter forberedelsene til høstens tariffoppgjør med en utsendelse av tilsvarende survey i april og tariffkonferanse i juni.

Hovedoppgjøret kvadratisk blå

Følg tariffoppgjøret område for område

Først ut i 2024 er innenriksfarten og offentlig sektor (LO-området), deretter følger DSO (rigg), hurtigbåt og ambulanse (HRF), nærskipsfart og akvashippig (Kystrederiene og Sjømat Norge).

Forhandlingene med Norges Rederiforbund for NOR (offshore, utenriksferger) skjer i november 2024 og NIS-oppgjøret (deepsea) blir rundt årsskiftet.

Oppdateringer

Aktuelt