Helse, miljø og sikkerhet

Sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, skiller seg ut som yrker hvor dødsraten er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land. Både direkte risiko og fysiske og psykiske belastninger må reduseres.

Et godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for et arbeidsliv med plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas gjennom medbestemmelse, godt utviklet partssamarbeid, sterkt lov- og avtaleverk og trygge rammevilkår.

Sikkerhet og trivsel henger tett sammen

Prosjektleder i Sjøfartsdirektoratet, Sverre Flatebø, forteller at det er tett sammenheng mellom mobbing og sikkerhetshensyn om bord. I tråd med Sjøfartsdirektoratets anbefaler jobber NSOF for et godt og trygt arbeidsmiljø, der det er plass til alle, og hvor de ansattes helse, miljø og sikkerhet ivaretas.

Vår jobb

Fagforeningens viktigste rolle er å sikre at lovgivere, arbeidsgivere og myndigheter vedtar, følger og kontrollerer regler som skal sikre sjøfolks helse, miljø og sikkerhet.

Vi skal sikre at tillitsvalgte har innflytelse i lokale saker som påvirker arbeidsmiljø og sikkerhet, og at skipsfører har kompetanse og trygghet til å ivareta sitt ansvar for sikkerhetsstyring og arbeidsmiljø om bord.

NSOFs er med der regelverket lages

Dette er noen av styrene, utvalgene, rådene og organisasjonene NSOF deltar i for å sikre et godt og stadig bedre arbeidsmiljø og velferd for sjøfolk:

 • Petroleumstilsynets Sikkerhetsforum
 • Sjøfartsdirektoratets Maritime Samarbeidsforum
 • LO Maritime
 • LOs olje- og gassutvalg
 • LOs helikopterutvalg
 • Arbeidsgruppen for revisjon av bemanningsforskriften
 • Fagnemnda for helsesaker
 • Norsk senter for maritim medisin og dykkemedisin
 • Beredskapsavtale med Sjømannskirken
 • International Maritime Organization (IMO)
 • International Federation of Shipmasters' Associations

Oppdateringer

Aktuelt