Bemanning

Hvem og hvordan bestemmes det hvor mange som må være om bord for å ivareta helse, passasjerer, skip og miljø? NSOF kjemper for at skipsfører og tillitsvalgt skal få avgjørende ord med i laget.

Skipet, seilasen og mannskapets samlede oppgaver må styre hva som er tilstrekkelig bemanning. Daglig drift, potensielle nødsituasjoner, administrativ belastning, ansvar om bord, værforhold, los-operasjoner, last, lassing og lossing og annet som krever ekstra tid på bro må og skal ha betydning for sikkehetsbemanning, driftsbemanning og arbeidstidsordninger.

NSOF jobber for at bemanningen på alle skip skal være god nok til å ivareta både sikkerheten og hensynet til mannskapets helse, på kort og lang sikt.

Hans på skip

Bemanning i innenriks fergefart

For ferge- og lokalfarten er tilstrekkelig bemanning en stor utfordring. Konkurranseutsetting og anbudsrunder fører til konkurranse rederiene imellom om å drive fergestrekningene med lavest mulig bemanning for å holde kostnadene nede.

Fergerederiene sliter med å rekruttere sjøfolk. Utstrakt bruk av overtid og vikarer og innstillinger er vanlig på mange strekninger. Resultatet er utslitte ansatte og dårlig arbeidsmiljø, som igjen påvirker rekrutteringssituasjonen og skaper en ond sirkel.

NSOF jobber for at

  • at «fatigue» og konsekvensene av lav bemanning og administrative byrder i større grad anerkjennes som problem, og at belastningene reduseres.
  • at kapteinens og de tillitsvalgtes medbestemmelse i forbindelse med bemanningsfastsettelse tillegges større vekt når Sjøfartsdirektoratet fatter vedtak om bemanning.

Bemanningsforskriften oppdateres

Bemanningsforskriften som Norsk Sjøoffisersforbund var med å kjempe fram i 2009, skulle blant annet sikre at skipsfører og tillitsvalgte fikk innflytelse over bemanningen på fergene. 14 år senere har konkurranseutsetting og anbudsrunder i fergefarten ført til lavere bemanning og høyere arbeidspress mange steder og de ansatte føler ofte at deres innspill ikke blir hørt. 

Nå har myndighetene tatt konsekvensen av at bemanningsregelverket har vært omstridt, påklaget og en kilde til konflikt og kommet til at det er behov for endring både utformingen av regelverket, vedtaksprosessen og rolle- og ansvarsfordelingen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i næringen og Sjøfartsdirektoratet.

Ny forskrift forberedes nå. NSOF har vært i referansegruppen som har lagt grunnlaget for oppdateringen.

Sjofartsdir

Mer om bemanning

For norske skip er det Sjøfartsdirektoratet som fastsetter sikkerhetsbemanning og utsteder bemanningsoppgave etter søknad fra rederiet. 

Bemanningen som nevnt i sikkerhetsbemanningssertifikatet er den absolutte minimumsbemanningen som skal være om bord. Skipsfører har etter loven ansvar for at skipet er tilstrekkelig bemannet. 

Bemanningsforskriften gjelder for norske passasjerskip uansett størrelse, norske lasteskip med bruttotonnasje 50 eller mer og norske fiskefartøy med lengde (L) 24 meter eller mer. 

Stopp nedbemanningen!

Sjøfolk i passasjerfarten opplever at det er under press til å klare å drifte skipet sikkert med stadig mindre mulig bemanning. Hvordan går det den dagen skipsføreren er alene igjen om bord? Snurr film!

Kontaktperson

Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering.

Oppdateringer

Aktuelt