Beredskap og sikkerhet

Den maritime klyngen er en essensiell del av norsk totalberedskap og norske sjøfolk er samfunnskritisk personell. I en stadig med urolig geopolitisk situasjon, er det sentralt å videreutvikle den maritime klyngen som en essensiell del av den norske totalberedskapen.

Mye av den norske verdiskapningen foregår i og på havet. Norge har verdens nest lengste kystlinje, og havarealet er om lag seks ganger større enn landmassen. Den norske kysten og norske havområder er avgjørende for norsk sikkerhet og verdiskaping. Men med et næringsliv under konstant utvikling, og svært verdifulle naturressurser, er det viktig at sikkerheten og beredskapen kontinuerlig utvikles.

For at det skal være trygt å ferdes og drive næringsvirksomhet langs kysten er vi derfor avhengig av vi utvikler og ivaretar regelverk som sikrer skipsfarten, og sikrer et tilfredsstillende bemanningsnivå på norske fartøy. Som følge av det faktum at norske havområder er spesielt værutsatte må også myndighetene kontinuerlig bidra til utvikling av tilfredsstillende redningsutstyr og trening.

I deler av norsk innenriksfart ser man at bemanningen på ferger og hurtigbåter ikke er tilfredsstillende. Dette fører til uro både hos passasjerer og de ansatte på fartøyene. En rapport utarbeidet av Safetec viste blant annet at hele syv av ti sjøansatte i dette segmentet antar at man i liten grad kan hjelpe særlig utsatte grupper som eldre og funksjonshemmede i en nødsituasjon.

Med utvinning av petroleumsressurser i særlig utsatte områder øker faren ved utslipp. Spesielt gjelder dette arbeid nær iskanten i Barentshavet. Her er behovet for en kontinuerlig miljøberedskap mot akutt forurensning særlig stort.

Den operative maritime kompetansen til norske sjøfolk spiller en essensiell rolle for fremtidig teknologiutvikling, innovasjon og vekstkraften til den verdensledende maritime klyngen vi har i Norge. Norske sjøfolk er også samfunnskritisk personell, og en viktig del av den norske totalberedskapen.

NSOF jobber for å

  • sikre en nødvendig sikkerhets- og driftsbemanning på alle fartøy
  • overvåke og utvikle beredskapssituasjonen i norske havområder slik at den til enhver tid er tilfredsstillende dimensjonert
  • utarbeide og forbedre beredskapssituasjonen i nordområdene med særlig tanke på økt passasjertrafikk og næringsvirksomhet
  • bedre det forebyggende arbeidet mot utslipp i nordområdene

Kontaktpersoner

Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Maritim politikk og kommunikasjon

Tlf: 93286411

E-post: endre@nsof.no
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering.

Oppdateringer

Aktuelt