Helse og arbeidsmiljø

Sjøfolk blir eksponert for for vibrasjoner, støy, røyk, støv, gasser og kjemikalier. Men også lange fravær fra hjemmet, tilgangen på kontakt med land, forholdet til kolleger og endringer i arbeidssituasjonen påvirker helse og arbeidsmiljø.

Den fysiske arbeidsplassen

Når man jobber på skip blir man utsatt for vibrasjoner, støy, røyk, støv, gasser og kjemikalier. Vedvarende vibrasjoner fra fartøyet og uker med konstant slingring tærer på kroppen. Støy fra for eksempel motordur eller susing fra et ventilasjonssystem kan føre til nedsatt hørsel og øresus. Det kan også gi økt risiko for skader og ulykker når kommunikasjon og oppmerksomhet påvirkes av støy.

Sjøfolk har økt risiko for å utvikle luftveisplager og kan på lengre sikt ha risiko for å utvikle kols, løsemiddelskade, kreft og hjerte- karsykdommer enn mange andre yrkesgrupper.

Dette gjør NSOF

  • Vi jobber nasjonalt og internasjonalt med forbedring av regler om blant annet støy, kjemikalieeksponering, verneutstyr, måling og tilsyn.
  • Vi jobber for at norske myndigheter skal etablere et helseregister for sjøfolk.
Online

Kontakt med familien

For mange sjøfolk er det en stor belastning å ikke kunne ha daglig kontakt med familien og å vite at man ikke kan komme raskt hjem om noe skulle skje. Bedre internett, bedre permisjonsordninger og en moderne familiepolitikk er viktige for arbeidsmiljøet. 

Psykososialt arbeidsmiljø

1/3 av ansatte som jobber i sjøfart rapporterer at de har opplevd omorganisering nedbemanning nylig. Anbudsrunder, oppkjøp og omorganiseringer gjør at mange sjøfolk stadig må forholde seg til en ny arbeidsgiver, nye oppgaver og nye rutiner. Slike endringsprosesser skape usikkerhet og få negative ringvirkninger for arbeidsmiljøet og hver enkelt sjømanns helse og trivsel. 

Dette gjør NSOF

  • Vi sørger for flinke tillitsvalgte i rederiene som representerer medlemmene i endringsprosesser. 
  • Vi sørger for at helse, arbeidsbelastning og arbeidsmiljø tas hensyn til i anbudskonkurranser og bemanningsfastsettelser. 
  • Vi hjelper medlemmer og tillitsvalgte ved nedbemanninger og omorganiseringer

Mer om arbeidsmiljø og helse


Kontaktpersoner HMS

Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Sjøsikkerhet, regelverksutvikling, maritim utdanning og rekruttering.

Hans

Hans Sande

Administrerende direktør

Ledelse, internasjonalt arbeid, politikk, presse og media.

Oppdateringer

Aktuelt