Px norgeflagg

Norsk flagg holder stand på norsk sokkel

I offshore ser vi lyset i tunnelen. Etter år med varierende konjunkturer og omstrukturering av gjeld, aner vi et berettiget håp om at næringen nok en gang vil bli en levedyktig næring under norsk flagg og som evner å tilby lønns- og arbeidsvilkår som er konkurasedyktige både på tvers av andre segment i skipsfarten og i forhold til annen industri som søker å tiltrekke seg arbeidskraft for fremtiden.

Publisert 12.10.2022

NOR-flaggede offshoreskip utgjør nå 99% av de totale leveranser innen offshore service. Offshore har vært igjennom en tung periode, dette til tross så har man greid å opprettholde norsk flagg og norsk sysselsetning. Rederiene har prioritert å ta kostnaden ved å bruke norsk kompetanse, og sjøfolkene har bidratt til å berge egne arbeidsplasser gjennom å akseptere moderate lønnsoppgjør.

Sjømannsorganisasjonene har over flere tiår drevet fram rammevilkår og politiske vedtak som har gjort det mulig for norske redere å beholde norsk flagg og norske sjøfolk også når konkurransesituasjonen talte for utflagging av skip og mannskap.

Ingen selvfølge

Uten fagforeningenes kamp for politiske støtteordninger, kunne offshorenæringen på 2010-tallet lidd samme skjebne som tankfarten på 70-tallet, da to tredjedeler av flåten gikk i opplag og tusenvis av sjøfolk mistet jobben. Det som skiller offshorekrisen fra tankkrisen, er at vi har greid å bevare skipene i norsk eierskap og med norsk besetning. Det som knakk tankrederne i sin tid, var at moderne skip havnet på utenlandske hender, fikk bekvemmelighetsflagg og satt inn i markedet med helt andre kostander.

Siden innføringen av NIS-registeret på åttitallet har Sjømannsorganisasjonene jobbet systematisk og kontinuerlig for politiske vedtak som sikrer norske arbeidsplasser til sjøs. Vi vant kampen for - og utallige omkamper om - en konkurransedyktig nettolønnsordning. Den har vært avgjørende for norske sjøfolks konkurransekraft.

Gjennom vår hovedorganisasjon LO fikk vi på plass endringer i refusjonsordningen under pandemien.

Innføring av krav til norske lønns og arbeidsvilkår vil være et viktig tiltak for å sementere nivået på NOR flagg på norsk sokkel. Lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår skal nå behandles i stortinget, og sannsynligvis i ESA.

Norsk kompetanse krever gode vilkår

Norsk eierskap og norsk kompetanse er en forutsetning for at vi skal lykkes som sjøfartsnasjon. Det er i havet og på havet fremtidens næringer skal bygges og Norge har seks ganger så mye havareal som landareal.

Stabilitet er viktig både for dem som er i næringen, men ikke minst rekruttering til næringen. Maritim næring må kjempe om de motiverte ungdommen i hard konkurranse med andre næringer. I tillegg til konkurransedyktig lønn hvor sjøfolkene gjennom sine lønnsoppgjør får del i veksten og fortjenesten i gode tider, må det tilrettelegges for en familiepolitikk som inkluderer sjømannen og ikke ekskluderer noen grupper. Dette omfatter alt fra alternative seilingsordninger og permisjonsrettigheter til digital infrastruktur på skipene.

// Opplagstall - Konjunkturrapport 2022 (maritimpolitikk.no)

// Omsetningstall - Konjunkturrapport 2022 (maritimpolitikk.no)

Oppdateringer

Aktuelt