En synlig og respektert yrkesgruppe

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 1


Sjøfolk først

Norske sjøoffiserers vilkår, arbeidsforhold og rammebetingelser skal synliggjøres slik at alle parter tar et ansvar for å opprettholde og forbedre disse.

Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at politikere, andre beslutningstakere og folk flest forstår og verdsetter det bidraget sjøfolk gir til samfunnet.

Naturlig ekspertrolle

Norsk Sjøoffisersforbund skal være et viktig kontaktpunkt for alle som arbeider med skipsfarten og sjøoffiserers vilkår. Forbundet skal være konstruktivt, seriøst og troverdig, og ha den beste og mest relevante kunnskapen om den maritime næring både nasjonalt og internasjonalt og ved dette ivareta medlemmenes sosiale og faglige rettigheter

Norsk Sjøoffisersforbund vil til enhver tid jobbe for å øke kompetansen og styrke den politiske gjennomslagskraften til organisasjonen, ved å iverksette nødvendige utredninger i samarbeid med medlemmene eller andre aktører i næringen for å synligjøre viktigheten av å ha en maritim næring i Norge.

---

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • at norske sjøfolks betydning for det norske samfunnet skal være grundig dokumentert og godt kjent.
  • at norske sjøoffiserer og NSOF er godt synlige i media, samfunn, og andre steder der beslutningstakere er.
  • at alle politiske partier og fløyer programfester rammevilkår og ordninger som skaper sysselsetting blant norske sjøfolk og vekst og innovasjon i hele den maritime næringen.
  • at det drives frem kunnskap, forskning og kartlegging rundt norske sjøoffiserer og norsk skipsfarts rolle og muligheter og være den fremste formidleren av dette.
  • at det foregår en faktabasert debatt i politiske miljøer gjennom utredninger og formidling av medlemmenes utfordringer og behov for gode og forutsigbare rammevilkår.
  • sikre et godt trepartssamarbeid mellom myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene sentralt og i rederiene.

Oppdateringer

Aktuelt