Rammebetingelser og et styrket maritimt Norge

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 2

Stø kurs

Gode og forutsigbare rammebetingelser er av stor betydning for en av Norges mest konkurranseutsatte yrker og næringer. Derfor er det viktig at Norge fører en politikk som sikrer rammebetingelsene for maritim næring, innen både skipsfart, klima- og miljø, utdanning og kompetanse .

Norsk lønn i norske farvann og på Norsk sokkel

Innføringen av krav til norske lønns- og arbeidsvilkår har til hensikt å beskytte sjøfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse. Et rettferdig arbeidsliv vil skape forutsigbarhet og gjøre maritim næring til en mer attraktiv yrkesvei for ungdommer.

Tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip, sikre norsk maritim konkurransekraft og rekruttering av norske sjøfolk, gi norske rederier mer konkurransedyktige vilkår i norsk og internasjonal skipsfart og styrke innovasjonskraften i de maritime klyngene gjennom nærheten til norske sjøfolks erfaringsbaserte kunnskap fra yrkeslivet om bord.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

    • at alle politiske vedtak om rammebetingelser og regelverk for skipsfarten og havrommet skal tilrettelegge for å ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk både nasjonalt og internasjonalt.
    • at tilskuddsordningen for sjøfolk utvides og styrkes, for å stimulere til sysselsetting av norske sjøfolk i alle segmenter der norske skipsfartsinteresser er sentrale.
    • at tilskuddsordningen brukes strategisk for å styrke norsk kompetanseutvikling og sysselsetting i nye og voksende segmenter i havrommet både nasjonalt og internasjonalt.
    • at Sjøfarstdirektoratet tildeles tilstrekkelige midler til å føre et effektivt tilsyn med etterlevelsen av kravet om norske lønns og arbeidsvilkår.

Oppdateringer

Aktuelt