Tariffpolitikk og lønnsdannelse

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 6

Regulerte arbeidsforhold

Regulerte arbeidsforhold er selve fundamentet for et velfungerende og sunt arbeidsliv.

God lønn og gode vilkår

Tariffpolitikkens kjerneoppgave er å sikre medlemmenes andel av verdiskapningen i form av økt kjøpekraft, jevn fordeling og sosiale forbedringer. Norsk Sjøoffisersforbund skal sørge for at norske sjøoffiserer har lønns- og arbeidsvilkår som reflekterer deres kompetanse og ansvar.

Den verdiskapningen sjøfolkene bidrar til i rederiene, skal også gjenspeiles i deres lønn og øvrige betingelser. Å fremstå som en sterk part overfor arbeidsgiversiden og de ansattes aktive medvirkning og involvering gjennom de tillitsvalgte, er en forutsetning for å lykkes.

Virksomhetsoverdragelse

Norsk Sjøoffisersforbund vil arbeide for en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse med arbeidsmiljølovens regler.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

    • bidra til forutsigbare og trygge rammevilkår for norske sjøfolk, ved å føre ansvarlige og rettferdige lønnsforhandlinger, som samtidig sikrer våre medlemmers kjøpekraft, og medvirker til at de får ta ut sin andel av verdiskapingen i næringen.
    • videreutvikle, styrke og harmonisere tariffavtalene, slik at de fortsatt er gode verktøy som legger grunnlaget for kollektiv lønnsdannelse.
    • at medlemmer ansatt i alle segmenter av norsk sjøfart er omfattet av en tariffavtale.
    • at det foretas en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse med arbeidsmiljølovens regler.
    • at ansatte på ambulansefartøy omfattes av yrkestransportlovens regler om virksomhetsoverdragelse slik at de ansatte ikke risikerer å stå uten jobb hvis nåværende arbeidsgiver taper anbud i regi av helseforetak.

Oppdateringer

Aktuelt