Tillitsvalgte

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 8

Sterke fagforeninger er hjørnesteinen i den norske modellen og det organiserte arbeidslivet. Forbundets tillitsvalgte er grunnfjellet i vårt arbeid. Uten skolerte, motiverte tillitsvalgte ville det ikke være mulig å ivareta medlemmers interesser lokalt. Norsk Sjøoffisersforbund tillitsvalgte skal bidra til at de ansattes rett til representasjon, medbestemmelse og innflytelse i hvert rederi blir ivaretatt.

Tillitsvalgte er selve navet i enhver fagforening

Norsk Sjøoffisersforbunds tillitsvalgte løser små og store problemer i sitt rederi og representerer sine kolleger i lokale forhandlinger og tvister med arbeidsgiver. Tillitsvalgte er viktige i bedriften og skal høres, og både de tillitsvalgtes rettigheter og arbeidsgivers plikter er regulert i hovedavtalene, tariffavtalene og det maritime regelverket.

Tillitsvalgte involveres i større grad en enn før i interne prosesser i rederiet knyttet til virksomhetsoverdragelse, overtallighet, pandemiproblematikk mm.

Det er av avgjørende betydning at samarbeidet mellom rederiets representanter og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former, og at tillitsvalgte settes i stand til å ivareta sine oppgaver etter hovedavtalene, tariffavtalene og skipsarbeidsloven. En gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte er en avgjørende forutsetning for samarbeidet mellom partene i bedriften.

Møt Mattias, hovedtillitsvalgt hos Viking Supply Ship

Norsk Sjøoffisersforbund vil:

  • at tillitsvalgte i rederiene er godt skolerte og trygge på oppgavene og rollen sin.
  • at tillitsvalgte frikjøpes når det er behov.
  • styrke og videreutvikle tillitsvalgtutvalgene gjennom årlige samlinger på tvers av segment.
  • at bedriftene legger til rette for at den tillitsvalgte kan skolere og videreutvikle
  • seg som tillitsvalgt.
  • videreutvikle og oppdatere Sjøklar basert på innspill fra medlemmene og ved regelverksendringer, etc.
  • et årlig arbeidslivseminar med arbeidsgiverens hovedorganisasjoner

Oppdateringer

Aktuelt