Velferd og sosiale rettigheter

Programerklæring 2022-2024 - Kapittel 7

Norsk Sjøoffisersforbund skal arbeide for forbedring av pensjon, sosiale rettigheter og velferdsgoder som er viktige for medlemmene.

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • at det sikres aktivt tilsyn av sjøfolks lønns- og arbeidsvilkår.
  • at rettighetene til ansatte på norske avtaler ikke svekkes eller undergraves av stadig mer kompliserte selskapsstrukturer i rederiene og /eller bruk av bemanningsselskaper.
  • at pensjonsordningene for sjøfolk styrkes, særlig pensjon etter fylte 67 år.
  • at det innføres større grad av fleksibilitet knyttet til kombinasjon av arbeid og pensjon.
  • at arbeid utover 3 måneders varighet etter fylte 60 år, og før fylte 62 år, ikke medfører tap av rett til sjømannspensjon.
  • at uttak av sjømannspensjon ikke medfører avkortning på dagpenger.
  • at fiskere fortsatt sikres en lovpålagt pensjonsordning i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.
  • at sjømannsfradraget økes årlig tilsvarende KPI.

Oppdateringer

Aktuelt