Sosiale rettigheter, velferdspermisjoner og sykdom

Rettighetene du har i jobben din styres av både tariffavtalen og lovverket. Bør flere velferdsordninger avtalereguleres? Er det tariffavtalen eller lovverket - eller begge - som må forbedres for å gjøre livet til sjøs mer familievennlig?

Tariffdebatt1

Velferdsordninger - nettilgang

En undersøkelse i 2023 viser at nesten alle sjøfolk har tilgang til internett om bord, men kvaliteten på nettet såpass dårlig at det går utover muligheten til å holde kontakt med familie og venner.

Medlemmer av NSOF ser verdien av at fagforeningen tar kampen for bedre nettilgang - avtaler om digital velferd skal ikke være opp til det enkelte rederi. Etter forslag fra medlemmer i Solstad Shipping om at NSOF må stille krav om minimumshastighet for internett om bord på norske fartøy, vedtok landsmøtet 2022 at NSOF skal jobbe for innføring av minimumskrav for internetthastighet for NOR- og NIS-fartøy.

NSOF jobber tett med rederiorganisasjonene for å finne praktiske løsninger og avtaler som i større grad garanterer sjøfolk muligheten for å holde kontakt med hjemme og skjøtte hverdagslige gjøremål som å bruke nettbank når de er på friperioder om bord. 

Diskuter!

 • Bør bestemmelser som konkrete velferdsrettigheter være en del av tariffavtalen?
 • Hvilke velferdsgoder og -rettigheter bør NSOF prioritere å jobbe med, i og utenom tariffoppgjørene?

Velferds- og omsorgspermisjoner

De fleste permisjoner sjøfolk har rett på, er vedtatt i Skipsarbeidsloven. Men loven regulerer som hovedregel bare retten til permisjon. Det er tariffavtalen som gir rett på lønn under permisjonen.

Skipsarbeidsloven gir ingen føringer for hvordan permisjoner skal håndteres i praksis når sjømannen befinner seg langt til havs. Loven sier bare at flere av permisjonsrettighetene kan fravikes for skip i utenriksfart.

Den mest vanlige formen for permisjon er velferdspermisjon. Eksempler på velferdspermisjon kan være svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon for barnefar ved fødsel, ved barn eller barnepassers sykdom, foreldrepermisjon og permisjon ved alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Det kan også innvilges permisjon i forbindelse med utdanning, militærtjeneste og tjeneste i offentlige verv.

Noen permisjonsrettigheter (typisk de mest kortvarige) finnes også i tariffavtalene. F.eks. gir tariffavtalens § 9 deg rett til velferdspermisjon inntil 14 dager pr. år hvis familie eller nære slektninger blir alvorlig syke eller dør. Retten til fri i forbindelse med begravelse ble presisert og utvidet i forrige tariffoppgjør.

Diskuter!

 • Hvordan fungerer velferdspermisjoner i praksis i ditt rederi?
 • Hva bør forbedres?
 • Er det mulig å lage mer detaljerte regler i tariffavtalen om hvordan velferdspermisjoner skal håndteres og betales som vil fungere for alle rederier, uavhengig av farvann og seilingsordninger?

Foreldrepermisjon

Ulike seilingsmønstre gjør komplisert å finne ut av sjøfolks rettigheter og muligheter i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon. At forskjellige lover og forskrifter gjelder sjøfolk og ansatte på land, gjør det enda vanskeligere.

 • Retten til permisjon er regulert i skipsarbeidsloven (SAL) kapittel 7
 • Retten til foreldrepenger reguleres i folketrygdlovens kapittel 14.
 • Retten til betaling for velferdspermisjon ved fødsel er forhandlet fram av NSOF og regulert i tariffavtalen.
 • Enkelte arbeidsgivere og arbeidsavtaler gir rett til dekning av inntekt også ut over 6G, men dette er ikke en del av sentrale overenskomster med Norges Rederiforbund.

Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte har fattet vedtak om at NSOF skal jobbe blant annet for at lønnsdekning i svangerskapet og foreldrepermisjon skal være likt for alle i rederiet uavhengig om man jobber på land eller sjø. Landsmøtet har også krevd at det jobbes for alternative arbeidstidsordninger for arbeidstakere i svangerskap og i en sårbar småbarnsperiode som f.eks. omplassering til arbeid i rederiorganisasjon på land og fleksible seilingsmønstre.

Visste du at fra august 2022 fikk far anledning til å ta ut inntil 10 stønadsdager (2 uker) i forbindelse med fødselen? Disse 10 dagene inngår i perioden med foreldrepenger som faren ellers har rett til, men kommer i tillegg til retten til omsorgspermisjon ved fødsel.

Diskuter!

 • Bør et krav om full lønnskompensasjon ved foreldrepermisjon prioriteres i lønnsoppgjøret 2024?
 • Hvordan håndteres reglene om foreldrepermisjon i praksis? Hvordan kan ordningene forbedres?
 • Må vi kreve bedre tariffestede rettigheter for gravide sjøfolk, eller er dette noe som bør lovreguleres?

Oppdateringer

Aktuelt