Lønnsoppgjør og lønnsutvikling

I 2024 er det hovedoppgjør. Da forhandles det ikke bare om lønnstillegg, men også om alle andre tillegg, goder og rettigheter i tariffavtalen. Hva mener du er viktigst i år? Skal vi prioritere et høyest mulig generelt tillegg, eller er det behov for bruke oppgjøret til å kjempe fram viktige forbedringer i arbeidstids- eller velferdsordninger?

Tariffdebatt1

Basislønn, lokale fastlønnsavtaler, bonuser og individuell lønnsfastsettelse

Tariffavtalen inneholder en hyretabell, ofte kalt en basislønnstabell. Denne regulerer hvor mye du minimum skal ha i fastlønn per måned, før andre tillegg regulert i overenskomsten legges til.

Gjennom hyretabellen får du også tjenestetillegg basert på antall år med erfaring som navigatør. Skipsføreres lønn skal som hovedregel fastsettes individuelt, men mange rederier har en lokal fastlønnsavtale også for skipsførere. Til overenskomsten for skipsførere hører det en tabell som regulerer tilleggene skipsfører skal ha på sin individuelle lønn for blant annet ankerhåndtering, assessoroppgaver, SSO etc.

I hovedtariffoppgjøret er det basislønnstabellen og tilleggene NSOF forhandler om med Norges Rederiforbund.

Hvis det brukes rederitillegg og lokale fastlønnsavtaler skal disse forhandles mellom de lokale tillitsvalgte og det enkelte rederi.

Bonuser og lokale tillegg skal komme på toppen og skal ikke erstatte andre rettigheter i tariffavtalen. Mange rederier bruker f.eks. signeringsbonuser og lojalitetsbonuser for å tiltrekke seg ansatte i tider med konkurranse om arbeidskraft.

Diskuter!

 • For offshore service er de generelle tilleggene siden forrige hovedoppgjør totalt på ca. 11,5% siden forrige hovedoppgjør, 10,8% for de øvrige overenskomster. Har tariffestede tillegg eller lokale ordninger og bonuser gitt deg/dere lønnsøkning ut over de sentrale prosenttilleggene siden siste hovedoppgjør i 2022?
 • Bør rederitillegg være regelen eller unntaket?
 • Hvilken konsekvens har bruk av signeringsbonuser, lojalitetsbonuser og andre lokale tillegg for det sentrale lønnsoppgjøret?

Utenom oppgjøret

Lønnsglidning er forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og økningen i arbeidsgivers lønnskostnad målt i ettertid. Lønnsglidningen kan blant annet omfatte lønnstillegg som er gitt ved lokale forhandlinger i de enkelte bedrifter/rederi, bonuser, redertillegg, ansiennitetstillegg, endringer i turnusordninger, økt bruk av tillegg etc.

På overenskomstene som dette debattheftet omfatter er omfanget av lokale forhandlinger begrenset og store deler av lønnsdannelsen skjer derfor gjennom de sentrale oppgjør. Vi har likevel en lønnsglidning på området som følge av rederitillegg, økt lønn den enkelte får som følge av ansiennitets-/ tjenestetillegg osv.

Et godt tariffoppgjør og et stort etterslep

Lønnsutviklingen for offshore service har med unntak av 2015 og 2016 vært omtrent som for oljebransjen, som har vært preget av mange av de samme konjunktursvingningene. I disse årene var det tilnærmet nulloppgjør for offshoresektoren. Omsetningen falt dramatisk, resultatet blodrødt og arbeidsplassene truet. Disse lønnsoppgjørene ga et etterslep i lønnsutviklingen som det har vært en tidkrevende og krevende jobb å ta igjen.

De siste årene har vi fremforhandlet oppgjør som har gitt bedre uttelling enn frontfaget (lønnsglidning på vårt område kommer i tillegg) og det såkalte etterslepet blir gradvis tatt inn:

 • I 2021 var den økonomiske rammen for frontfaget på 2,7 %. Justert for overheng og glidning innebar oppgjøret et tarifftillegg/generelt tillegg på 2,25 kr/ time. Omregnet til prosent ga det et tillegg på 0,7 %. Sammenligner man oppgjøret for offshore i 2021 så ga det et generelt tillegg på 3,0 % (2,0% for ferger).
 • I 2022 var den økonomiske rammen i frontfaget på 3,7 %. Overhenget ble beregnet til 0,9 % og lønnsglidningen til 1,5 %. Det ga et tarifftillegg på 1,3 %. NR oppgjøret ga et generelt på 5,0% (hvorav 0,5% kom 1. april).[HB1]
 • Frontfaget for 2023 hadde en ramme på 5,2%, mens NR-oppgjøret ga et generelt tillegg på 6,5% for offshore og 5,8% for øvrige.

Pensjonsåret 2019

I 2019 var den økonomiske rammen på 2,5 %. Denne rammen ble benyttet til å innføre avtalefestet pensjon (privat AFP) for alle som er omfattet av den nye sjømannspensjonen. Innføring av privat AFP var en del av en større pensjonsomlegging som ble nødvendig etter at sjømannspensjonen ble endret 1. januar 2020. Endringen av sjømannspensjonen medførte at den gamle tilleggspensjonen (NRT-ordningen) måtte avvikles, og partene ønsket da å innføre en innskuddsordning som også kom til utbetaling etter fylte 67 år – i tillegg til privat AFP. Dette var en viktig prioritering som forhandlingsutvalget gjorde for å sikre en bedre pensjonsordning og en ordning som var mer i tråd med tilsvarende ordninger på land.

Graf tariff 24

FIGUR: Ramme for lønnsoppgjørene i forhold til resultatmarginene for offshorerederiene og riggselskapene i perioden 2015-2022.

Diskuter!

 • Hva er et godt tariffoppgjør?
 • Hva er viktigste i 2024; ensidig krav om høyest mulig tillegg på basislønn, eller en kombinasjon av lønnstillegg forbedrede goder og tillegg (f.eks. nattillegg eller bedre permisjonsrettigheter)
 • Skal tillegg gis som kroner eller prosent? Hvordan slår kroner og prosent ut for grupper med høyere og lavere lønn?
 • Skal noen grupper prioriteres høyere enn andre i 2024? 
 • I lønnsoppgjøret får vi også motkrav fra arbeidsgiversiden. Hva tror du rederiene vil kreve i år?

Utenom tariffoppgjøret

Tariffoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at det i tillegg til lønn kan forhandles om andre bestemmelser i tariffavtalen. I den grad eventuelle endringer medfører en kostnadsøkning for arbeidsgiver vil dette normalt sett regnes inn som en del av rammen for lønnsoppgjøret og kommer på toppen av det generelle tillegget. Eksempler på dette kan være endrede kompensasjons- og permisjonsbestemmelser.

Halvveis i tariffperioden, ved mellomoppgjøret, forhandles det sjeldent om endringer i overenskomstens tekst. Da forhandler man kun om lønnsøkning – altså hvor stort det generelle tillegget skal være.

Oppdateringer

Aktuelt