Kompetanse i en ny hverdag

Det har allerede skjedd en rekke endringer som følge av digitalisering i maritim næring: Teknologien er blitt billigere, utviklingen går raskt, automatiseringen øker, smarte skip kan hente og bearbeide store mengder informasjon.

Tariffdebatt1

 Framtidens sjøfolk må ha digital kompetanse i tillegg til den maritime. Dette stiller store krav ikke bare til den maritime utdanningen, men også til etter- og videreutdanning av dem som allerede jobber til sjøs. 

Tariffbestemmelser om kompetanse

Tariffavtalen har et eget vedlegg om utdanning og kompetanseheving. I tillegg har den regler for godtgjørelse for deltakelse på kurs og møter.

I lønnsoppgjøret for privat sektor våren 2024 var et av hovedkravene en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere og regjeringen har sagt seg villige til å bidra til å få på plass en slik reform. Målet er å sikre kompetanse til omstilling, det grønne skiftet, teknologiutvikling og konkurransekraft.

Diskuter!

  • Hvem har ansvaret for at sjøfolk i norske rederier får den kompetansehevingen de trenger for å framtiden?
  • Bør det være flere og bedre rettigheter til kompetanseheving og etterutdanning i tariffavtalen?
  • Er tariffavtalens regler om kursgodtgjørelse gode nok?

Oppdateringer

Aktuelt