Arbeidstid, turnus og seilingsperioder

Noen vil ha høyest mulig lønn, for andre er fritid og fleksibilitet viktigere. Hvor viktig er nattillegg og 1:2-ordninger? Hva er vi villige til å streike for og hva skal til for at alle blir fornøyde?

Tariffdebatt1

Seilingsperioder

Under forrige hovedoppgjør i 2022 fikk NSOF en egen avtale med arbeidsgiversiden om at rammevilkårene må tilrettelegges for at rederiene kan innføre alternative rotasjonsordninger. NSOF har jobbet tett med denne saken siden forrige tariffoppgjør, blant annet gjennom et eget utvalg satt sammen av tillitsvalgte. Utvalget har sett på muligheter og hindringer og det er også jobbet fram konkrete forslag til endringer i noen rederier.

En prioriteringssak

Sjøfolk prioriterer forskjellig avhengig av hvilken livsfase de er i. Mange medlemmer ønsker seilingsordninger som gir mindre tid om bord og mer hjemme. NSOFs mål er å finne regler og ordninger som gir fleksibilitet for både grupper og for hver enkelt samtidig som arbeidstidsordningene gjør det attraktivt å jobbe i næringen og rekrutteringen styrkes.

Diskuter!

 • Noen ønsker mer fri, andre ønsker mer fleksibilitet og andre mer lønn. Er det mulig å lage bestemmelser i en sentral tariffavtale som regulerer fleksible skiftordninger på en god måte for alle grupper av ansatte i alle rederier? Eller bør dette avtales lokalt?
 • Bør 1:2 være en mulighet for alle, eller kun for de som ønsker det eller trenger det i perioder?
 • Hvor mye er dere villige til å akseptere i lønnsreduksjon eller bortfall av andre ordninger og tillegg for å få en 1:2-ordning?
 • Hva er de praktiske konsekvensene for dere som er ansatte og for rederiet ved en overgang til 1:2 for alle eller noen?
 • Hvilke konsekvenser får andre seilingsordninger for rekruttering og bemanning i ditt rederi?
Eidesvik 1 2024

Finner lokale løsninger

Hos Eidesvik Offshore har fagforeninger og rederi fått på plass en avtale som gir ansatte muligheten til mer fleksibel arbeidstid, Avtalen, som trådte i kraft i april, er basert på en 1:2-skiftordning.

Nattillegg

I hovedoppgjøret 2022 krevde NSOF at nattarbeid skal kompenseres etter samme prinsipper som for landbasert industri. Vi ble ikke enige om en ordning for dette 2022, men vi fikk en avtale med arbeidsgiversiden om å avklare hvordan dette kan innrettes.

Blant annet har arbeidsutvalget av hovedtillitsvalgte i de største offshore-rederiene gjennomført kartlegginger blant medlemmene lokalt for å få bedre oversikt over omfanget av nattarbeid.

Diskuter!

 • Bør offiserer som går natt ha ekstra betalt for dette? Hvorfor?
 • Nattillegg innebærer en økt lønnskostnad for rederiene. Hvis NSOF prioriterer krav om nattillegg i tariffoppgjøret, kan vi bli nødt til å akseptere et lavere generelt lønnstillegg. Er det en riktig prioritering?
 • Er innføring av nattillegg et eksempel på en sak som er så prinsipiell sak at dere ville vært villige til å streike for?

Avvik fra turnus og godtgjørelse for ekstratjeneste

Det varierer hvordan ekstratjeneste og avvik fra turnus kompenseres. Dette avhenger blant annet av om dagen man står ekstra regnes som en avspaseringsdag eller tjenestedag (tjenestedag innebærer at man får opptjening denne dagen). Regnes dagen som avspasering til tross for at man er om bord, er vanlig kompensasjon 3/30 månedslønn (3 dagsatser) per dag. Av dette er 2 av 3 dagsatser en godtgjørelse for at dagen regnes som avspasering (gir -1 dag i fritidsregnskapet) og ikke tjenestedag (gir +1 dag i fritidsregnskapet). Gir dagene man står ekstra også opptjening i fritidsregnskapet, er vanlig kompensasjon 1/3 månedslønn per dag.

Opererer fartøyet utenfor Nord-Europeiske farvann har man ikke de samme reglene for avvik fra turnus som man har i Nordsjøen, og man har først rett på kompensasjon når man ikke har fått avløsning før det har gått 7 dager.

Diskuter!

 • Hvilke fordeler og ulemper finnes ved at all kompensasjon for ekstratjeneste blir utbetalt på første lønnskjøring sammenlignet med at deler av kompensasjonen utbetalt og noe settes på fritidsregnskapet?
 • Hvilke årsaker tror du ligger bak at kompensasjonsreglene er annerledes når fartøyet opererer utenfor nord-europeisk farvann?
 • Bør vi kreve forbedringer eller forenklinger av reglene rundt avvik fra turnus?

Utenom tariffoppgjøret

Direkte innflytelse

Landsmøtet er NSOFs høyeste myndighet. Landsmøtet diskuterer viktige saker og fatter vedtak om hva forbundet må prioritere. Landsmøtet 2022 sa at mer familievennlige turnusordninger og nattillegg måtte prioriteres.

Familiepolitikk og likestilling

Maritim næring trenger de beste talentene og vi må ha ordninger som gjør det mulig og attraktivt å jobbe til sjøs – uansett kjønn, identitet og livsfase. Både lover, avtaler og holdninger må forbedres;

Turnus og seilingsordninger er regulert i tariffavtalen og i lokale avtaler i rederiene.

Permisjonsrettigheter er regulert både i lovverket og i tariffavtalene.

Velferdstiltak som f.eks. god nettilgang om bord, kan det forhandles om både lokal og sentralt. Da er det viktig med gode tillitsvalgte lokalt og forbund som representerer alle sjøfolk.

Oppdateringer

Aktuelt