Pensjon

Det er arbeidsgiver som innbetaler til AFP og obligatoriske tjenestepensjonsordninger. Vi er i en dyrtid og på lang sikt vil det gi bedre avkastning for deg om arbeidsgiver nå øker pensjonsinnskuddene i stedet for å øke lønnsnivået. På den måten får du mer igjen for hver krone arbeidsgiver utbetaler til din lønn og pensjonsinnskudd.

Tariffdebatt1

For de fleste sjøfolk vil det være i hovedsak fem ulike pensjonsordninger arbeidstakere på norske skip vil være omfattet av (i tillegg til eventuelle private pensjonssparinger):

  • Alderspensjon fra Norsk Folketrygd
  • Sjømannspensjon gjennom Pensjonstrygden for sjømenn
  • Privat AFP (gjelder dem som er med i "ny" inntektsbasert sjømannspensjon)
  • Obligatorisk tjenestepensjon (OTP).
  • Tidligere arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger (som nå gjerne har blitt fripoliser)

De to første er lovregulert. AFP og OTP er ordninger som er forhandlet fram og som er en del av tariffavtalen din. Det er arbeidsgiver som innbetaler til disse ordningene, og hvor mye de skal innbetale er forhandlet fram som en del av tariffoppgjørene.

Er du født i 1969 eller tidligere og har opptjening i sjømannspensjonen før 1. januar 2020, er du omfattet av den (gamle) fartstidsbaserte sjømannspensjonen. Den fartidsbaserte sjømannspensjonen har pensjonsalder 60 år og kan tas ut til du fyller 67 år. Pensjonens størrelse baseres på antall fartsmåneder. Er du født i 1970 eller senere er du omfattet av den (nye) inntektsbaserte sjømannspensjonen. Her er pensjonsalder 62 år og størrelsen på pensjonen beregnes ut fra din inntekt. Siden fartstidskravet for å få alderspensjon fra den nye sjømannspensjonen er betydelig lavere (redusert fra 150 til 36 måneder), er også den gjennomsnittlige ytelsen lavere. Til gjengjeld har denne gruppen blitt omfattet av privat AFP.

Diskuter!

  • Hva mener du bør forbedres når det gjelder sjøfolk pensjonsrettigheter? 
  • Skal forbedringer i tariffestede pensjonsordninger vært et prioritert krav i hovedoppgjøret 2024?

Oppdateringer

Aktuelt