Ansettelse, oppsigelse og oppsigelsestid

De viktigste reglene om ansettelse og oppsigelse finner du i Skipsarbeiderloven. Men tariffavtalene inneholder mange henvisninger til denne loven og gir viktige presiseringer og tilleggsbestemmelser.

Tariffdebatt1

Ansettelse

Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. I visse tilfelle kan arbeidstaker ansettes midlertidig. Minst én gang per år skal arbeidsgiver drøfte bruken av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte.

Ved ansettelse skal det inngås skriftlig arbeidsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen skal inneholde opplysninger av vesentlig betydning for arbeidsforhold, som f.eks. lønn/hyre og fra hvilken dato hyren løper, hvilken overenskomst som gjelder, prøvetid, tidsavgrensning hvis midlertidig stilling (gjelder også for vikariater), gjensidig oppsigelsesfrist, osv.

Oppsigelse

Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidstaker eller arbeidsgiver leverer en skriftlig oppsigelse. Det er faste regler for hvordan en oppsigelse skal skje – både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsgiver må ha svært gode og saklige grunner for å kunne si opp en arbeidstaker. Uavhengig av hvem som sier opp, så må oppsigelsen være skriftlig for å være gyldig. Ved oppsigelse, løper en gjensidig avtalt oppsigelsesfrist. Kortere oppsigelsesfrister enn det som følger av skipsarbeidsloven kan likevel bare avtales i tariffavtale eller etter at oppsigelse har funnet sted.

Den gjensidige oppsigelsesfristen er 1 måned, etter 5 års sammenhengende tjeneste hos arbeidsgiver er den 2 måneder, og etter 10 år er den 3 måneder. For skipsfører er den gjensidige fristen likevel tre måneder, med mindre skipsføreren er over 50 år og har minst 10 års tjeneste som skipsfører i virksomheten – da er det en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. 

Diskuter!

  • Fremgår det alltid av ansettelsesavtalen hvilken overenskomst man lønnes etter?
  • Hvilke konsekvenser vil et stort innslag av midlertidige ansettelser medføre, både for den midlertidige ansatte selv og for de øvrige ansatte?
  • Er det et gode for arbeidstakeren at oppsigelsesfristen er lengt mulig eller er det en fordel for arbeidsgiver?
  • Er det tariffavtalene eller lovverket som først og fremst bør forbedres for å gi sjøfolk bedre stillingsvern?

Oppdateringer

Aktuelt