Mulig streik i ferge- og lokalfarten

Praktisk informasjon for deg som er direkte berørt av mekling og mulig streik for ferge- og lokalfarten juni 2024.

Ingen streik

Sjømannsorganisasjonene og NHO Sjøfart kom til enighet mange timer på overtid i meklingen. 

Artikkelen oppdateres fortløpende 

Det er 3. juni 2024 varslet streik på 33 samband fra 8. juni kl. 0600. 

Informasjon underveis

Det er bare mekleren som har rett til å uttale seg underveis i meklingen. Vi sender ut SMS og e-post til berørte medlemmer og tillitsvalgte når det er en løsning eller streik og informerer via nsof.no og sosiale medier.

Streikestart

Meklingsfristen er ved midnatt 7. juni og det er varslet streik fra kl 0600 lørdag morgen. Men mekling kan gå på overtid. Derfor skal de som har vakt gå på jobb som vanlig lørdag morgen hvis de ikke har fått informasjon fra NSOF om at streiken er et faktum.

Hvis det blir streik:

  • Alle direkte berørte medlemmer informeres i e-post og sms
  • NSOF setter streikestab.
  • Det avholdes møter med tillitsvalgte.
  • Vårt sentralbord 22 00 55 00 får utvidede åpningstider for medlemmer som er i streik.

Kontaktpersoner

Kontakt din tillitsvalgte, ring 22 00 55 00 eller send e-post til tariff@nsof.no hvis du har spørsmål om streikeuttaket. 
Kontaktperson for tillitsvalgte er Trond A. Dyb. Forhandlingsleder er Hans Sande.

Hvis du er om bord

Ved en eventuell arbeidsfratredelse skal medlemmene snarest stanse ruteavviklingen på forsvarlig måte i henhold til retningslinjer som er avtalt mellom organisasjonene og NHO Sjøfart.

Etter at skipet er trygt fortøyd, skal hovedmaskineriet ikke startes og fortøyninger ikke tas. Når rederiet har avklart hvem som må bli om bord for å ivareta skipets sikkerhet, går andre fra borde. Medlemmer som blir om bord, skal kun utføre sikkerhetsmessig arbeid. Det må ikke under noen omstendighet utføres arbeid i forbindelse med lasting/lossing og vedlikehold.

Streik er ikke fri

Alle NSOFs medlemmer som inngår som en del av bemanningen av fartøyet, er i streik, uavhengig av skiftplan. Når du er i streik, er det forbundet ditt som er din arbeidsgiver og betaler din lønn i form av streikebidrag. Du skal derfor bidra som streikevakt etc. Dere avtaler lokalt om organiseringen av streikevaktene knyttes til oppsatt vaktplan, eller på andre måter. Det er viktig at alle medlemmer på samband som er omfattet støtter lojalt opp om streiken.

Streikevakter
Det skal organiseres streikevakter. Disse skal både se til at streiken ikke brytes ved at ikke-streikende settes inn i vaktene til en streikende, og at passasjerer som rammes får så god informasjon som praktisk mulig. 

Så langt som praktisk mulig bør medlemmer fra alle streikende forbund være representert ved alle anløpssteder som er rammet av streik. Gjør gjerne avtaler og legg praktiske planer sammen dine kolleger i Sjømannsforbundet og Maskinistforbundet på forhånd.

Praktisk bistand og materiell

Kontakt forbundet hvis dere har behov for utstyr og materiell til streikevaktene. Utgifter til utstyr og bespisning refunderes etter avtale mot regning. Ikke kjøp inn utstyr før streiken er et faktum!

Streikevester og streikemateriell er distribuert via de tillitsvalgte. Vi trykker opp flyers om hvorfor vi streiker så snart streiken er et faktum og får disse distribuert så fort som mulig.

Overnatting

Dersom ikke man kan reise hjem eller har andre egnede steder for å hvile mellom vaktene i streikevakt-turnusen, og arbeidsgiver benytter seg av retten til å ikke la de streikende disponere overnattingsfasiliteter eller andre hvilesteder, ta kontakt med forbundet sentralt for å avtale eventuelle løsninger eller kostnadsdekning i god tid før problemer kan oppstå.

Kontakt din tillitsvalgt eller medlemsservice i NSOF: medlem@nsof.no 22 00 55 00.

Dispensasjonssøknader

Det er arbeidsgiver som søker om dispensasjon fra streiken. Dispensasjonene vil bli gitt dersom det er fare for liv og eller helse eller for å unngå skade på materiell. Hvis dere mener arbeidsgiver bør søke dispensasjon, kontakt HTV.

Streikebidrag 

Arbeidsgivers plikt til å betale lønn og annen godtgjørelse til de som er tatt ut i streik faller bort. I stedet for lønn får den streikende medlem streikebidrag fra Norsk Sjøoffisersforbund. 

Styret har vedtatt at streikebidrag er inntil 1400 kr per dag, pluss inntil 1400 per tapt opptjeningsdag. 

Satsen er lik for alle medlemmer uavhengig av stilling og utbetales med dekning fra første arbeidsdag medlemmet er i streik.  Utbetalingene blir utbetalt i etterkant etter innlevert dokumentasjon på trekk i lønn. Streikebidraget er skattefritt. 

Utbetalingene vil foretas i etterkant etter innlevert dokumentasjon i h t forbundets vedtekter § 8 –Tarifforhandlinger og konflikter/aksjoner. Streikebidraget er skattefritt i henhold til Skattelovens § 5-15 J, pkt. 5.

Dersom det blir arbeidsstans, skal alle medlemmer lojalt følge vedtaket. Ingen må ta arbeid i virksomheter som er omfattet av arbeidsstans eller sympatiaksjoner. Den som likevel gjør dette, er streike- eller blokadebryter. I slike tilfeller faller streikebidraget bort og forbundsstyret kan beslutte å ekskludere vedkommende medlem. Tar medlemmet annet arbeid må dette godkjennes av forbundsstyret og streikebidraget faller bort.


"STREIK: hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft”.

​Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker:

De som skal ut i streik, får beskjed om dette i god tid. Informasjonen kommer enten direkte til deg, til skipet eller via tillitsvalgt.

Hvis du blir tatt ut

Dersom Norsk Sjøoffisersforbund tar deg/ditt skip ut i en streik, løses du fra plikten til å jobbe, men du står til forbundets disposisjon når du normalt skulle vært om bord. Under streiken er det kun tillitsvalgte og forbundet som har direkte kontakt med arbeidsgiver.

Utbetalingen av lønn stopper. Du får i stedet streikebidrag fra forbundet så snart du kan dokumentere at du har blitt trukket i lønn. Skjema for søknad om streikebidrag får du fra forbundet sentralt. Satsenes for streikebidrag vedtas av forbundets styre.

Det er Norsk Sjøoffisersforbund som gir beskjed om når streiken er over og arbeidet gjenopptas. De arbeidstakere som har vært omfattet av konflikten har ved konfliktens avslutning rett og plikt til å gjenoppta arbeidet i h.h. t. de oppsatte turnus og skiftplaner. Arbeidstakeren anses gjeninntatt i tjenesten fra og med det tidspunktet han meldte seg til tjeneste igjen. Er du i tvil, kontakt forbundet eller din tillitsvalgt.

Hvis du ikke blir tatt ut

Vis solidaritet med de streikende! Husk at de som er tatt ut i streik, streiker for fellesskapet! Du som ikke er tatt ut i streik har rett og plikt til å fortsette ditt vanlige arbeid som før. Du skal ikke, og kan ikke pålegges å utføre arbeide de streikende skulle utført.

Opptrapping

Opptrapping av streiken kan skje med fire dagers varsel. Du vil få beskjed fra forbundet eller gjennom tillitsvalgt hvis du/ditt skip blir tatt ut i en eventuell opptrapping.

Hvis et annet forbund streiker

Hvis streik i et annet forbund fører til at du ikke har en jobb å gjøre, kan du bli permittert.

Permittering

Bedrifter som må permittere deler av arbeidsstyrken fordi noen streiker, må varsle 14 dager før permittering iverksettes. I tariffavtalen er det imidlertid åpnet for å gi betinget permitteringsvarsel 14 dager i forkant av en eventuell streik. Hvis arbeidsgiver sender ut et betinget permitteringsvarsel, kan du dermed være permitter den dagen streiken trer i kraft.

Varsel og protokoll

Før noen kan bli permittert som følge av streik i annet fagforbund, er hovedregelen at det skal skrives protokoll mellom de tillitsvalgte og rederiet, og de det gjelder skal varsles så snart som mulig. Dette gjelder selv om permitteringen skyldes streik/lockout

Greit å vite om forhandling, mekling og streik

Oppdateringer

Aktuelt