Mellomoppgjøret NOR 2023

Sjømannsorganisasjonene kom 19. oktober til enighet med Norges Rederiforbund i årets mellomoppgjør for NOR Utenriksoverenskomstene. Vi er tilfreds med et oppgjør som sikrer medlemmenes kjøpekraft.

For NOR offshore service overenskomsten ble det gitt et generelt tillegg per 1. november 2023 på 6,5%.  For NOR-registrerte ferger i Nord- og Østersjøfart, og øvrige NOR Utenriks overenskomster, gis et generelt tillegg på 5,8% med virkning fra 1. november 2023. For første avtaleår ble det i fjor avtalt et tillegg på 5 %, som gir en lønnsregulering på over 11 % for tariffperioden for dette området.

For stillinger med fastlønn legges det generelle tillegget på basislønnstabellene eller lokalt avtalt fastlønn. Alle overenskomstenes kronetillegg inkludert kostpenger økes samme prosentsats.

Utvalg kvadrat

Viktig utvalgsarbeid

Under hovedoppgjøret 2022 fikk sjømannsorganisasjonene en avtale om at partene skal skal se på hvordan man kan bedre internettilgangen om bord. NSOF fikk også et eget protokollpunkt om at rammevilkårene må tilrettelegges for at rederiene kan innføre alternative rotasjonsordninger. 

Et utvalg bestående av tillitsvalgte fra NSOF offshore er i gang med jobben, som går i hele tariffperioden. 

Hovedoppgjøret 2022

Dette ble endret i NOR-overenskomstene etter hovedoppgjøret 2022:

  • Lønnstillegg på 5 prosent
  • Forbedret lisenstapforsikring
  • Bedre permisjonsrettigheter
  • Godtgjørelse for farledsbevis

Forbedret lisenstapforsikring

I alle avtalene er det tatt inn en utvidelse av lisenstapsforsikringen (Loss of License) med to år senere nedtrapping slik at man er dekket frem til man fyller 60 år (tidligere 58 år), gjeldende fra 1. juli 2023. Videre at man har rett på full erstatning (8 ganger grunnbeløpet i Folketrygden) frem til fylte 52 år (tidligere fra fylte 50 år)

Bedre permisjonsrettigheter

Avtalenes paragrafer om velferdspermisjon er oppdatert og nå gir avtalene også rett til fri ved besteforeldres begravelse. Fra før ga avtalen rett til velferdspermisjon kan gis med inntil 14 dager pr. år hvis foreldre, ektefelle, barn, søsken, svigerforeldre, samboer, barnebarn, mor/far til egne barn, samt samboers barn var alvorlig syk eller død. Disse permisjonene gir rett til lønn og fritid som om man hadde vært i tjeneste om bord.

Godtgjørelse for farledsbevis

Denne bestemmelsen er styrket i de fleste NOR-overenskomstene ved at satsene i de lokale avtalene nå skal reguleres i tråd med de sentrale oppgjørene og det skal presiseres hvordan godtgjørelsen skal skille mellom skipsfører og styrmann.

Det største tariffområdet

Dette mellomoppgjøret gjelder overenskomstene som brukes for NOR-registrerte skip i rederier som er med i Norges Rederiforbund, det vil si tariffavtalene for offshore service, bøyelast, kabellegging og ferger i Nord- og Østersjøfart. Senere i vinter forhandles det om nordisk NIS-avtale. Oppgjørene omfatter til sammen ca. 2 000 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund.

Oppdateringer

Aktuelt