Nyttig om uravstemming og styrevalg

24. juni starter uravstemmingen 2024. Under finner du praktisk informasjon og svar på vanlige spørsmål om avstemmingen.

Hvorfor uravstemming?

NSOFs vedtekter ​sier at valg av medlemmer til styret skal avgjøres i en uravstemming (stemmeseddelen), som alle medlemmer skal få i forkant av landsmøtet. Det samme gjelder endring av vedtektene.

Hvem kan jeg stemme på?

Du kan stemme på hvem du vil av de 38 kandidatene. Du har 5 stemmer å fordele, og du velger selv om du vil gi alle 5 stemmer til din favorittkandidat, eller fordele stemmene dine på 2, 3, 4 eller 5 kandidater.  Du trenger ikke stemme på representanter fra ditt eget segment. Vedtektene sikrer at alle segmenter er riktig representert, og alle 14 styremedlemmer skal representere alle 8000 medlemmer - ikke bare det segmentet de kommer fra.  

Se alle kandidatene her.

Hvem har stemmerett?

Alle med et personlig medlemskap den dagen valget skrives ut, kan delta i uravstemmingen om styrevalg og vedtektsendringer. I 2024 er alle medlemmer per 17. juni stemmeberettiget. 

Hvem får stemmeseddel?

Alle medlemmer som er registrert med en e-postadresse i NSOFs register når valget blir startet, mottar en e-post med lenke til uravstemmingen.

Alle som ikke har en e-postadresse blir kontaktet i brev på forhånd og får mulighet til å bestille valgmateriell tilsendt i posten.

Hvordan stemmer jeg?

De fleste stemmer digitalt via en lenke de får tilsendt per e-post. Denne sendes ut ca. 24. juni. Medlemmer som ikke bruker digitale verktøy kan be om få tilsendt stemmemateriell i posten. De sender stemmeseddel tilbake per post innen 3. september og papirstemmer telles av styrets oppnevnte tellekomite.

Har du ikke mottatt e-post med lenke?

Når vi sender ut e-post til flere tusen medlemmer samtidig, er det alltid en risiko for at e-posten kan havne i søppelpost. Ta gjerne en titt der, eller søk etter "Styrevalg og vedtektsendringer 2024" i hele innboksen din. E-posten ble sendt ut 24. juni. Dessverre hender det også at noen e-postleverandører blokkerer e-posten helt. 

Stem her hvis du har fått SMS

De fleste medlemmer har fått SMS med info om hvordan man kan stemme uten e-post-invitasjon. 
Trykk her for å stemme hvis du har din personlige stemmenøkkel som vi har sendt deg per SMS. 

Hva stemmer jeg på?

Stemmeseddelens del 1: Det skal velges 8 nye styremedlemmer og 8 varamedlemmer blant kandidatene som er foreslått av valgkomiteen. Stemmeseddelens del 2: Du må si ja eller nei til forslag om endringer i vedtektene.  

Hva innebærer vedtektsendringene? 

Når du mener noe om vedtektene, er du med å bestemme de viktigste prinsippene for forbundet ditt. I år blir du bedt om å svare ja eller nei til om NSOF Ung – som er etablert som egen organisasjon, skal ha en representant i NSOFs styre.

Er jeg anonym? 
Ja! Ditt stemmeseddelnummer er ikke knyttet til ditt navn i registrering av stemmesedler eller Din e-post eller andre personalia er beskyttet i det elektroniske avstemmingssystemet, og kobles ikke til ditt navn i tellingen/rapporteringen. 

Når er resultatet klart?
Valgresultatet verifiseres av en tellekomité oppnevnt av styret. Resultatet av avstemming og valg offentliggjøres på Landsmøtet i Alta 11. september 2024.

Endringer i valgordning


Tidligere ble det valgt et minimumsantall styremedlemmer per distrikt, fordelt på innenriksfart og utenriksfart. Ved vedtektsendringer i 2020 og 2022, er dette endret til at styremedlemmene er fordelt på åtte ulike valgsegmenter/fartsområder.

I år skal det velges nye faste styremedlemmer fra 5 av de 8 segmentene og vararepresentanter for alle segmenter. 

Distriktskvotering

Alle distrikter skal være representert i styret. Minst ett av medlemmene som velges nye inn må representere henholdsvis distrikt 4 og distrikt 5 for å oppfylle vedtektsbestemmelsen om at alle distrikter skal være representert i styret. Hvis ingen som velges direkte til å representere disse distriktene, må de fra D5 og D4 med flest stemmer kvoteres inn.

Direktevalg på varaplasser

Til og med valget i 2022 ble det valgt én vararepresentant per distrikt. Etter vedtektsendringen i 2022 skal det nå være én vara per segment. Det blir i 2024 derfor direktevalg på vararepresentanter for noen segmenter. 

Oppdateringer

Aktuelt