Hva er en tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom et rederi eller en bedrift og et fagforbund,Avtalen regulerer både lønn, tilleggsytelser og viktige rettigheter.

Hovedavtalen

Hvis rederiet er med i en hovedorganisasjon (f.eks. Norges Rederiforbund, Kystrederiene eller NHO Sjøfart), er del 1 av tariffavtalen en hovedavtale. Hovedavtalen har bestemmelser om blant annet

 • Streikerett og fredsplikt
 • Retten til å være representert av en tillitsvalgt
 • De tillitsvalgtes rettigheter
 • Verneombud og vernearbeid
 • Permittering, oppsigelse og fortrinnsrett

Hovedavtalen gir rett til informasjon om hva som skjer i rederiet og innflytelse på avgjørelser som påvirker dere ansatte.

Overenskomsten

Overenskomsten er tariffavtalens del 2 og har bestemmelser om blant annet

 • Lønn
 • Arbeidstid
 • Pensjon og trygghetsforsikring etc.
 • Bestemmelser om ansettelse, oppsigelse og oppsigelsestid
 • Sosiale rettigheter, som velferdspermisjoner, sykdom etc.
 • Seilingsperioder, turnusplan, avvik fra turnusplan, ekstratjeneste etc.
 • Kurs- og møtegodtgjørelse
 • Tjenestereiser til og fra skipet

Lokale avtaler og forhandlinger 

De fleste tariffavtaler gir dere som er medlemmer av NSOF rett til å forhandle felles om bedre lønnsbetingelser enn det som står i tariffavtalen.

I innenriksfarten skal det alltid forhandles lokalt i rederiet etter at forhandlingene mellom NSOF og NHO Sjøfart er ferdige. I andre tariffområder kan det forhandles lokalt på gitte vilkår. Det er bare tillatt å lage avtaler som gir bedre vilkår enn tariffavtalen. Eksempler på dette er arbeidstidsordninger, lønn og andre tillegg.

Lønnstabeller

Lønns- og hyretabeller er en del av tariffavtalen. Disse oppdateres hvert år, mens resten av avtalen bare oppdateres annethvert år etter hovedoppgjøret. 

Lønnstabellene må brukes sammen med overenskomsten. Denne beskriver hva man har krav på av tillegg og godtgjørelser ut over det som ligger i basislønnstabellen eller mistelønnssatsene. 

Å finne ut hva man skal ha i lønn, kan bli et komplisert regnestykke.

Vanlige spørsmål om tariffavtalen

NSOF forhandler over 50 tariffavtaler for små og store grupper av medlemmer, og ingen er like. Svaret på det du lurer på om tariffavtalen avhenger derfor ofte av hvilken tariffavtale du er omfattet av. 

Aktuelt