Medlemmer av NSOFs har valgt representanter i 100 rederier

NSOF-medlemmer i 100 rederier har valgt over 190 av sine kolleger til å representere seg. I små rederier er det ofte bare én tillitsvalgt. I større rederier velges det flere tillitsvalgte som utgjør tillitsvalgutvalget (TVU-et) eller klubben.

I det daglige er tillitsvalgte vanlige ansatte. Men når det dukker opp saker hvor de må ivareta medlemmenes interesser overfor rederiet, er situasjonen annerledes. Da er den tillitsvalgte en likeverdig part i forhold til arbeidsgiveren og har både rettigheter og plikter etter tariffavtalen.

Typiske arbeidsoppgaver for den tillitsvalgte

  • Bistå medlemmene i rederiet med spørsmål og problemløsning knyttet til ansettelse og oppsigelse, lønn, avtaler og turnus.
  • Representere medlemmene av NSOF i lokale lønnsforhandlinger der dette er en del av lønnssystemet
  • Verving og innmelding
  • Informere andre medlemmer av NSOF i rederiet om viktige saker internt, og gjerne også i regi av NSOF sentralt, f.eks. ved forhandlinger.
  • Gjennomføre medlemsmøter

Ofte deltar tillitsvalgte også på tariffkonferanser hvor NSOFs krav i hovedtariffoppgjørene bestemmes og prioriteres. Mange hovedtillitsvalgte sitter også i forhandlingsutvalgene.

Tillitsvalgte2023

Skaper kontakt

NSOF arrangerer opplæring, kurs, konferanser og digitale kontaktmøter for tillitsvalgte i rederiene.

Slik får tillitsvalgte kunnskap til å gjøre jobben sin og tett kontakt med rådgivere, forhandlere og eksperter i NSOF. Og kanskje aller viktigst - mulighet til å utveksle erfaringer med tillitsvalgte i andre rederier. 

Valg av tillitsvalgte

  • Tillitsvalgte velges for 2 år av gangen og valget skal skje skriftlig.
  • Alle som er medlem av NSOF i rederiet får anledning til å foreslå en kollega eller seg selv som kandidater til verv som tillitsvalgt.
  • Når det er innhentet forslag til kandidater, sendes det ut valg. Valget foregår på e-post.
  • Alle medlemmer av NSOF i rederiet har stemmerett i valget.
  • Hvor mange tillitsvalgte som skal velges avhenger både av rederiets størrelse og hvor mange som er interessert i å påta seg et verv.

Kontaktpersoner - verv og tillitsvalgte

Kontakt Marius hvis du vil vite mer om tillitsvalgtrollen eller mulighet for å etablere tillitsvalgtordning hos deg. Daniella svarer hvis du vil vite status for valg av tillitsvalgte i ditt rederi. 

Greit å vite om tillitsvalgte

Kort om din tillitsvalgt og litt om forhold som berører hennes eller hans oppgaver. 

Oppdateringer

Aktuelt