Dette gjør en tillitsvalgt.

De tillitsvalgt er vanlige ansatte i det daglige, men samtidig valgt til å representere alle NSOFs medlemmer i rederiet overfor arbeidsgiver. Sammen med de tillitsvalgte fra andre organisasjoner i rederiet har de tillitsvalgte rett til å bli hørt i alle viktige saker.

Den tillitsvalgte skal blant annet 

 • Bistå medlemmene i rederiet med spørsmål og problemløsning knyttet til ansettelse og oppsigelse, lønn, avtaler og turnus.
 • Representere medlemmene av NSOF i lokale lønnsforhandlinger der dette er en del av lønnssystemet.
 • Informere andre medlemmer av NSOF i rederiet om viktige saker internt, og gjerne også i regi av NSOF sentralt, f.eks. ved forhandlinger.
 • Drive verving for NSOF og få med seg flest mulig kolleger til medlemskap.
 • Gjennomføre medlemsmøter

Tillitsvalgtes rettigheter

Den tillitsvalgte er et bindeledd mellom rederiledelsen og de seilende. Etter tariffavtalen har tillitsvalgte blant annet

 • rett til informasjon fra arbeidsgiveren om forhold som angår de ansatte.
 • ofte rett til innsyn i relevante dokumenter som angår de ansatte.
 • rett til å få drøfte saker med arbeidsgiveren og rett til å påvirke enkelte beslutninger
 • rett til å forplikte og inngå avtaler på vegne av de ansatte i en del saker
 • rett til å forhandle på vegne av de ansatte, f.eks. i lokale lønnsforhandlingen der tariffavtalen sier at det skal holdes slike.
 • rett til å utføre sitt verv uten unødvendig forstyrrelse fra arbeidsgiveren og er vernet mot diskriminering eller andre negative reaksjoner som følge av vervet. Det skal også tas hensyn til tillitsvalgtes spesielle rolle ved f.eks. oppsigelser og innskrenkninger.
 • rett til permisjon for opplæring og enkelte andre oppgaver knyttet til vervet.

Tillitsvalgtes plikter

De tillitsvalgte skal representere medlemmene i rederiet og fremme deres interesser. Tillitsvalgte er bindeledd mellom medlemmene og arbeidsgiver, og mellom medlemmene og NSOF.

 • Tillitsvalgt har ansvar for å holde medlemmene oppdatert og sørge for at dere blir hørt, både i rederiet og i NSOF.
 • Tillitsvalgt skal informere om hva som skjer i rederiet og delta i drøftelser og forhandlinger.
 • Tillitsvalgte skal informere nye ansatte om NSOF og NSOFs tillitsvalgte på arbeidsplassen og oppfordre nyansatte til medlemskap i NSOF.

Hovedavtalen styrer rettighetene

Hvis arbeidsgiveren er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon, er arbeidsplassen omfattet av en hovedavtale. Dette er grunnmuren i tariffavtalen og regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Hovedavtalen omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Hovedavtalen sikrer retten til å ha tillitsvalgte som opptrer på arbeidstakernes vegne, og kan for eksempel gi de ansatte rett til informasjon og innsyn. Avtalen trekker opp hvilke spilleregler som gjelder på arbeidsplassen for informasjon, samarbeid og konfliktløsning, og sikrer også tillitsvalgte mot usaklig oppsigelse.

De største hovedavtalene:

Hovedavtalen LO-NHO gjelder for NSOFs medlemmer i rederier i NHO Sjøfart og Sjømat Norge (ferge- og lokalfart, Redningsselskapet, bukseringsrederiene, akvashipping og skoleskipene) 

Hovedavtalen NR-NSOF  gjelder for NSOFs medlemmer i rederier som er med i Norges Rederiforbund (offshore, deepsea, utenriksferger m.fl.) 

Hovedavtalen Kystrederiene gjelder for NSOFs medlemmer i rederier som er med i Kystrederiene (shortsea/fraktefart og akvashipping) 

Kontaktpersoner - verv og tillitsvalgte

Kontakt Marius hvis du vil vite mer om tillitsvalgtrollen eller mulighet for å etablere tillitsvalgtordning hos deg. Daniella svarer hvis du vil vite status for valg av tillitsvalgte i ditt rederi. 

Greit å vite om tillitsvalgte

Kort om din tillitsvalgt og litt om forhold som berører hennes eller hans oppgaver. 

Oppdateringer

Aktuelt