Vil du være tillitsvalgt?

Er du opptatt av ryddige forhold på arbeidsplassen, gode lønnssystemer, HMS, trivsel og velferd? Da er du allerede godt kvalifisert til å la deg velge til tillitsvalgt for NSOFs medlemmer i rederiet.

Har du lyst til å bli tillitsvalgt må du – som navnet tilsier - bli valgt! I alle rederier skal det gjennomføres valg annethvert år og alle kan stille seg til disposisjon. Deretter er det opp til medlemmene i rederiet hvem de vil stemme på.

Hva er en tillitsvalgt?

I det daglige er tillitsvalgte vanlige ansatte. Men når det dukker opp saker hvor de må ivareta medlemmenes interesser overfor ledelsen, er situasjonen annerledes. Da er den tillitsvalgte en likeverdig part i forhold til arbeidsgiveren.

Hvem er tillitsvalgte?

I noen rederier er det bare én tillitsvalgt, i større rederier er det et TVU – tillitsvalgutvalg – med flere tillitsvalgte og en hovedtillitsvalgt (HTV).

Vil du bli valgt?

Det er dine kolleger som er medlem av NSOF som velger deg til å være NSOFs lokale representant. Hvis dine kolleger velger deg som sin tillitsvalgt får du både rettigheter og plikter. NSOF sentralt hjelper deg i gang og gir deg den opplæringen du trenger.

Hvem kan være tillitsvalgt?

Alle som er medlem av NSOF kan la seg velge som tillitsvalgt for de andre medlemmene av NSOF i rederiet. 

Hva gjør en tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt er du en vanlig ansatt i det daglige, men samtidig er du valgt til å snakke på vegne av dine kolleger overfor arbeidsgiver. Sammen med de tillitsvalgte fra andre organisasjoner i rederiet har du rett til å bli hørt i alle viktige saker

Typiske arbeidsoppgaver for den tillitsvalgte

  • Bistå medlemmene i rederiet med spørsmål og problemløsning knyttet til ansettelse og oppsigelse, lønn, avtaler og turnus.
  • Representere medlemmene av NSOF i lokale lønnsforhandlinger der dette er en del av lønnssystemet
  • Verving og innmelding
  • Informere andre medlemmer av NSOF i rederiet om viktige saker internt, og gjerne også i regi av NSOF sentralt, f.eks. ved forhandlinger.
  • Gjennomføre medlemsmøter

Omfang og betaling

Vervet som tillitsvalgt er i utgangspunktet ulønnet, men det er adgang til å kompenseres for slikt arbeid fra rederiet ihht. angjeldende hovedavtaler. For forbundsarbeid som ikke dekkes av rederiet, kan utgifter dekkes av NSOF etter egne satser.

Hovedavtalen styrer rettighetene

Hvis arbeidsgiveren din er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon, er arbeidsplassen omfattet av en hovedavtale. Dette er grunnmuren i tariffavtalen og regulerer rettigheter og plikter både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Hovedavtalen  omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Hovedavtalen sikrer retten til å ha tillitsvalgte som opptrer på arbeidstakernes vegne, og kan for eksempel gi de ansatte rett til informasjon og innsyn. Avtalen trekker opp hvilke spilleregler som gjelder på arbeidsplassen for informasjon, samarbeid og konfliktløsning, og sikrer også tillitsvalgte mot usaklig oppsigelse.

Slik skjer valg av tillitsvalgte

  • Tillitsvalgte velges for 2 år av gangen og valget skal skje skriftlig.
  • Alle som er medlem av NSOF i rederiet får anledning til å foreslå kandidater – eller du kan foreslå deg selv.
  • Når det er innhentet forslag til kandidater, sendes det ut valg. Valget foregår på e-post.
  • Alle medlemmer av NSOF i rederiet har stemmerett i valget.
  • Hvor mange tillitsvalgte som skal velges avhenger både av rederiets størrelse og hvor mange som er interessert i å påta seg et verv.

Har ikke tariffavtale?

Hvis du jobber et sted uten tariffavtale er det litt vanskeligere å bli valgt til eller velge en tillitsvalgt. Men ta kontakt, så hjelper forbundet dere videre i prosessen både mot avtale og tillitsvalgt.  

Kvalifikasjoner

Det er ikke påkrevet med spesielle kvalifikasjoner for å være tillitsvalgt i NSOF, men en god tillitsvalgt er både løsningsorientert og tydelig, respektert og ryddig. Å være tillitsvalgt skal være en fordel og ikke en ulempe for videre karriere i rederiet. Arbeidsgiver skal respektere og anerkjenne de som representerer de ansatte og tillitsvalgte har et særskilt vern.

Kontaktpersoner - verv og tillitsvalgte

Kontakt Marius hvis du vil vite mer om tillitsvalgtrollen eller mulighet for å etablere tillitsvalgtordning hos deg. Daniella svarer hvis du vil vite status for valg av tillitsvalgte i ditt rederi. 

Oppdateringer

Aktuelt