Når du blir syk

Rettighetene du har under sykdom reguleres i både lovverket og tariffavtalen. Vær klar over at det finnes en del særregler for sjøfolk i Folketrygdloven, blant annet når det gjelder krav til opptjeningstid for sykepenger.

Lønn under sykdom

Blir du sykemeldt og er medlem i norsk folketrygd, har du i de aller fleste tilfeller rett på sykepenger fra folketrygden (NAV). Sykepenger fra NAV er begrenset oppad til 6G i året (G = grunnbeløpet i folketrygden. De første 16 dagene med sykepenger dekkes av arbeidsgiveren, deretter overtar NAV. NSOF har gjennom de fleste tariffavtaler fremforhandlet at du opprettholder fast avtalt månedslønn når du er arbeidsufør grunnet sykdom eller skade. I slike tilfeller er det opp til rederiet å avgjøre om rederiet skal betale differansen mellom sykepengene fra NAV og din fast avtalte månedslønn og at du mottar sykepengene fra NAV direkte, eller om rederiet utbetaler fast avtalt månedslønn og at sykepengene fra NAV går direkte til rederiet. Hovedregelen er at du har rett på fast avtalt månedslønn i inntil 12 måneder etter at uførheten oppstod – selv om sykepengene fra NAV skulle opphøre på et tidligere tidspunkt.

Oppsigelse av sykemeldte

Sykmeldte (arbeidsuføre) er vernet mot oppsigelse begrunnet i arbeidsuførheten det første året etter at arbeidsuførheten oppstod, jf. skipsarbeidsloven § 5-7. Hensikten med denne verneperioden er å gi deg tid og fred til å bli frisk. Du er derimot ikke vernet mot en oppsigelse dersom den kan begrunnes i andre forhold enn sykdommen - som for eksempel nedbemanning i forbindelse med driftsinnskrenkning.

Trygghetsforsikring

Når jobben din er regulert av en av NSOFs tariffavtaler, er en god trygghetsforsikring inkludert. Dette er ordninger NSOF og har forhandlet fram over mange år, og som stadig blir bedre. Trygghetsforsikring er samlebetegnelsen på ulykkesforsikring, forsikring mot yrkessykdom og tap av helseattest/lisenstapforsikring.

Vanlige spørsmål om sykdom og helsserklæring

Ingen sykdomshistorier er like, så du må alltid sjekke grundig hvilke rettigheter du har og hvordan du skal forholde deg. 

Kontakt oss

Alle NSOFs rådgivere kan bistå deg med å finne ut hvordan du skal forholde deg når du blir syk. 

e-post: tariff@nsof.no |  telefon 22 00 55 00



Erling 2023

Erling Fasting

Seniorrådgiver

Jurist, saksbehandling/tariff, rådgivning, forhandling, etc.

Tlf: 22005500

E-post: tariff@nsof.no
Trond L 2023

Trond Løfgren

Avdelingsleder

Saksbehandling/tariff, rågivning, forhandling, pensjon, DSO etc.

Tlf: 22005500

E-post: tariff@nsof.no
Leif Ivar

Leif Ivar Bakke

Seniorrådgiver, Bergen

Saksbehandling/tariff (innenriks og fraktefart), bemanning.

Tlf: 22005500

E-post: tariff@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt