Juridisk hjelp er mer enn rettsaker

Det skal godt gjøres å gå gjennom et helt yrkesliv uten å bli syk eller arbeidsledig, eller å treffe på en useriøs eller kunnskapsløs arbeidsgiver. En av de viktigste fordelene du har som medlem, er vissheten om at du kan få hjelp av rådgivere, jurister og advokater hvis noe skulle skje.

Publisert 19.04.2024
Erling 2023

Erling Fasting

Seniorrådgiver

Martha

Martha Nordal

Advokat

NSOF har et juridisk reglement. Det garanterer at forbundet bærer den økonomiske risikoen når vi går til rettssak på vegne av et enkeltmedlem eller grupper av medlemmer. Men en rettsak er alltid siste utvei.

- For hver sak vi tar til retten, løser vi mange hundre på andre måter, forteller advokat Martha Nordal i NSOF. Vår viktigste jobb er å sørge for at saker løses på lavest mulig nivå til beste for medlemmene, uten at vi behøver å involvere rettsvesenet, sier hun.

Misforståelser og klager

Mange av sakene forbundets rådgivere og jurister hjelper til med, handler om å oppklare misforståelser og feiltolkninger. Lovverket og tariffavtalene er kompliserte og feil utbetaling av lønn, sykepenger, trygd og pensjonsberegning kan bero på at de involverte ikke leser og forstår reglene likt. Da må juristene se på hva som ligger til grunn for reglene og hvordan de har blitt praktisert tidligere. Det kan være nok til at saken løses.

- Nylig fikk et langtidssykmeldt medlem etterbetalt en halv million i sykepenger fra NAV etter at vi klaget på et vedtak vi mente var feil, forteller Erling Fasting, jurist i forbundet. Han innkasserte i løpet av mars og april 2024 halvannen million for medlemmer som hadde fått for lite i lønn eller sykepenger.

Fasting har lang erfaring med yrkesskader og trygdesaker og bistår mange medlemmer som mister helseattesten, blir syke, skadet eller ender i NAV-systemet.

- Vi ser ofte at NAV ikke har kompetanse på sjøfolks rettigheter. Sjøfolk har nemlig særrettigheter i form av unntak for flere av bestemmelsene i folketrygdloven, forklarer Fasting.

Tidligere i år fikk NSOF medhold i Finansklagenemnda i forbindelse med en yrkesskadeforsikringssak for et medlem, som først fikk avslag.
- Kontakt gjerne NSOF før du melder en mulig yrkesskade til forsikringsselskapet, er oppfordringen fra seniorrådgiver Erling Fasting, som hadde saken.

Hvis du vil klage på et vedtak fra offentlige myndigheter eller en avgjørelse fra arbeidsgiver, er det viktig at du setter deg godt inn i hva du har rett på og hva lov- og avtaleverk sier. Hvis du er usikker på hvordan du skal gå fram, kan du konferere med tillitsvalgte eller en rådgiver i forbundet. I mange typer saker er det korte frister og krav til formaliteter, så det er viktig at du er rask og nøyaktig.

Les også: Ikke vent på ubetalt lønn

Trakassering, varsling og arbeidsmiljøsaker

Livet om bord kan være krevende. Hvis du ender i en faglig eller personlig konflikt, må du gå riktig fram. Du har rett og plikt til å varsle hvis det gjelder f.eks. sikkerheten til fartøyet eller trakassering og mobbing. Slike saker bør du ikke håndtere alene og du bør alltid involvere NSOFs tillitsvalgte på arbeidsplassen først, så kobler dere på forbundet hvis det er blir nødvendig.

- Vi i NSOF tar aldri side i en sak hvor flere medlemmer står mot hverandre. Vår rolle når vi blir kontaktet om konflikter på arbeidsplassen er å sørge for at arbeidsgiver og andre involverte håndterer situasjonen riktig i forhold til rutiner, lov- og regelverk, forklarer advokat Nordal.

Oppsigelse og advarsler

Noen av de viktigste og vanskeligste sakene NSOF tar, er for medlemmer som har blitt urettmessig oppsagt. Men det forekommer også at oppsigelser ikke er feil eller ubegrunnet. Gjennom medlemskapet ditt har du rett til å be om råd og bistand også hvis du selv er helt eller delvis skyld i at du får problemer med arbeidsgiver. Lovverket og tariffavtalen har bestemmelser som skal sørge for ryddig og rettferdige prosesser, uansett årsak til oppsigelse, omplassering eller andre reaksjoner fra arbeidsgiver. Både lokale tillitsvalgte og forbundet kan bidra til at du blir behandlet korrekt.

Tillitsvalgtes rolle

Hvis du får problemer med arbeidsgiver, er det viktig at du kontakter NSOFs tillitsvalgte på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte kan hjelpe deg både med avklaringer og formaliteter. De tillitsvalgte har mange rettigheter på arbeidsplassen og arbeidsgiver kan for eksempel ikke nekte deg å ha med tillitsvalgt eller en representant for forbundet i møter.

Bare i jobbsaker

NSOF kan hjelpe deg som er medlem med juridiske saker som er knyttet til arbeidsforhold og arbeidsliv. Men forbundets ansatte advokater og jurister kan ikke hjelpe deg i private forhold. Hvis du vil være sikker på å få hjelp den dagen du ender i en nabokrangel, skilsmisse eller kjekler med en eiendomsmegler, må du forte deg å tegne advokatforsikring med medlemsrabatt gjennom LOfavør.

Oppdateringer