Erling 2023

Viktig seier i sak om yrkesskadeerstatning

NSOF fikk medhold i Finansklagenemnda i forbindelse med en yrkesskadeforsikringssak for et medlem, som først fikk avslag. Avgjørelsen oppsummerer viktig praksis som vil ha betydning for sjøfolk i liknende saker.

Publisert 02.02.2024
Erling 2023

Erling Fasting

Seniorrådgiver

- Kontakt gjerne NSOF før du melder en mulig yrkesskade til forsikringsselskapet, er oppfordringen fra seniorrådgiver Erling Fasting, som hadde saken.

Saken gjaldt et medlem som falt på vei ned en leider og fikk en skade da han tok tak i rekkverket for å stoppe fallet. Fasting bisto medlemmet etter at forsikringsselskapet avslo hans krav om erstatning.

Vilkårene i folketrygdloven §13-3 for at en ulykke skal anses som en arbeidsulykke, er at det skjer en «plutselig eller uventet ytre hending». I denne saken hevdet selskapet at siden skadelidte selv beskrev årsaken til fallet som et «overtråkk/feiltråkk», så var det ikke en ytre påvirkning som førte til at han falt.

NSOF tok saken til Finansklagenemda og hevdet at selv om fallet ble forårsaket av at medlemmet skled eller fikk et overtråkk, så er det det faktum at han falt ned en trapp og fikk en skade i den forbindelse, uansett å anse som en «ytre hending» som medfører rett til erstatning.

Ta kontakt

Seniorrådgiver Erling Fasting er fagansvarlig for forsikringsrett i NSOF, og har lang fartstid med yrkesskadeforsikringsrett. Han understreker hvor viktig det er å kontakte forbundet tidlig dersom man har en forsikringssak som gjelder en yrkesskade.

- I denne saken hadde medlemmet hatt kontakt med selskapet tidlig i prosessen og beskrevet årsaken til fallet som et «overtråkk/feiltråkk». Medlemmet var usikker på hva som skjedde, men følte seg presset til å angi en årsak. Dette førte til at selskapet avslo saken fordi et «overtråkk» tradisjonelt sett i yrkesskadeforsikring ikke er sett på som en arbeidsulykke. Dersom NSOF hadde vært involvert i saken tidligere kunne vi gitt råd og kanskje kun saken vært avsluttet på et tidligere tidspunkt.

Fullt medhold

I sin avgjørelse ga Finansklagenemndas sekretariat NSOF fullt medhold.

- Denne avgjørelsen viser hvor viktig det er å ha juridisk bistand i yrkesskadesaker. Sakene har ofte kompliserte juridiske aspekter, og man bør ikke stå alene mot forsikringsselskapet, sier seniorrådgiver Erling Fasting.

I klagen hevdet NSOF følgende:

«Dersom man mener at fallet var et resultat av et feiltråkk, mener forsikrede uansett at hva som er plutselig og uventet må knyttes til at han falt og skadet skulderen, ikke at et feiltråkk foranlediget fallet. Den uventede og ytre påvirkningen fikk han da han falt ned en trapp, og fikk en skulderskade idet han tok seg for med mål om å unngå ytterligere skade.»

Finansklagenemndas sekretariat viste avgjørelsen til at det har skjedd en endring av nemndas praksis angående fall som yrkesskader. De siterer en nyere avgjørelse i FINKN-2024-45, der skadelidte falt 12 trinn ned en trapp etter han snublet i egne ben:

«I nærværende sak er det ikke tale om et fall på samme plan; det er uomtvistet at forsikrede falt om lag tolv trappetrinn i utvendig trapp. Forsikredes plutselige fall i en trapp har betydelig skadepotensiale, og fallulykken hadde direkte tilknytning til utførelsen av forsikredes arbeidsoppgaver (forsikrede var på kontoret i andre etasje for å hente et skjema). Nemnda legger i tråd med sin forståelse av "ytre" hending til grunn at forsikredes fallulykke i trapp den 12.4.23 er en skadehendelse som er omfattet av arbeidsulykkebegrepet i yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a, jf. folketrygdloven § 13-3 andre ledd, selv om det er uklart hvorfor forsikrede falt. På samme måte som Høyesterett og Lagmannsretten, har nemda støtte for sin rettsoppfatning i nyere trygderettspraksis.»

Fasting presiserer også at hva man tenker på som en «yrkesskade» i dagligtale og den juridiske definisjonen ikke nødvendigvis er den samme. Likevel mener han det er bra at vi fikk en avgjørelse fra Finansklagenemnda som er såpass klar på at NSOF sitt standpunkt er i samsvar med ny rettspraksis og nemndspraksis angående slike fallskader.

- Vi håper nå at forsikringsselskapene tar dette til etterretning og endrer sin praksis tilsvarende, avslutter Fasting.

Oppdateringer

Aktuelt