Medlemskapserklæring

Medlemskapserklæring ved innmelding og endring av medlemskap i Norsk Sjøoffisersforbund

Ved å melde deg inn og å stå som medlem av i Norsk Sjøoffisersforbund, forplikter du deg til overholde forbundets vedtekter,, som regulerer de rettigheter og plikter du har som medlem. Du er kjent med og kostnadene (kontingenten) knyttet til medlemskapet, og aksepterer dine betalingsforpliktelser.

Du forplikter deg videre til å ikke ta plassen etter en kollega som har mistet denne fordi vedkommende overholdt forbundet bestemmelser. Medlemskap forutsetter at du har gjort deg kjent med forbundets vedtekter, og er innforstått med blant annet

  • Utmeldelse må skje skriftlig (dvs per brev, i epost eller gjennom skjema på nettsiden). Utmeldelsen har først virkning fra utgangen av den kalendermåned utmeldelsen blir bekreftet mottatt ved kontoret. (Vedtektenes §4)
  • Utmeldelse godtas aldri under en konflikt eller aksjon.
  • Et medlem kan ekskluderes hvis det har opptrådt slik at det ikke bør være medlem av forbundet (§5).
  • Kontingent som aktivt medlem betales inntil man skriftlig har underrettet kontoret og dokumentert at man ikke lenger er yrkesaktiv (§6)
  • Man kan strykes som medlem dersom man på 6 måneder ikke betaler kontingent til tross for oppfordring. (§6)
  • Ethvert medlem må delta i de konflikter/aksjoner som blir bestemt av forbundets styre.

Oppdateringer

Aktuelt