Vedtekter

Vedtekter for Norsk Sjøoffisersforbund

Visste du at

Alle som er medlem I NSOF er med på å bestemme vedtektene. Alle kan foreslå endringer i vedtektene til styret, og hvis styret støtter forslaget med 2/3 flertall, går endringen til uravstemming blant alle medlemmer. Se § 20 for mer om vedtektsendringer. 

Oppdatert etter landsmøtet 2022

§ 1 Navn og formål

Norsk Sjøoffisersforbund skal

 • Samle sertifisert maritimt personell innenfor forbundets interesseområde i et landsomfattende forbund.
 • Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, deres sosiale rettigheter og interesser i faglige og næringspolitiske spørsmål.
 • Arbeide nasjonalt og internasjonalt for å ivareta medlemmenes arbeidsbetingelser, helse, miljø og sikkerhet.

Forbundet skal være partipolitisk nøytralt.

§ 2 Forbundets medlemmer

a) Som yrkesaktivt medlem kan opptas sertifisert maritimt personell innenfor forbundets virkeområde og i andre relevante stillinger i maritim næring.

b) Som juniormedlem opptas kadetter og studenter under utdanning til relevante maritime stillinger.

c) Ikke yrkesaktivt medlemskap kan innvilges personer som har stått som ordinært medlem i minst fem år i det de blir pensjonister eller blir stående langvarig utenfor arbeidslivet.

d) Æresmedlemmer kan opptas etter skriftlig forslag som må vedtas med 2/3 flertall av styret etter skriftlig avstemming. Forslaget fremlegges for landsmøtet, som avgjør forslaget med simpelt flertall.

Styret kan åpne for å gi relevante grupper assosiert medlemskap i forbundet.

§ 3 Sete

Forbundets sete er i Oslo.

§ 4 Inn- og utmeldelse

Alle som oppfyller vilkårene i §2, kan søke om medlemskap.

Medlemskap løper fra den dato innmeldingen blir godkjent. De kollektive forsikringer som følger av medlemskapet gjelder fra samme dato.

Personer som tidligere har misligholdt sine medlemsforpliktelser kan avvises.

Når man er opptatt som medlem, er man forpliktet til å følge forbundets vedtekter og lovlige fattede vedtak.

Utmeldelse må skje skriftlig av vedkommende medlem. Utmeldelsen har først virkning fra utgangen av den kalendermåned utmeldelsen blir mottatt av forbundet.

Utmeldelse godtas aldri under en konflikt eller aksjon.

§ 5 Eksklusjon

Et medlem kan ekskluderes hvis det har opptrådt slik at det ikke bør være medlem av forbundet.

Forslag om eksklusjon fremsettes med skriftlig motivering av minst 10 medlemmer utenfor styret eller av ethvert styremedlem.

Beslutning om eksklusjon treffes av styret med 2/3 flertall etter at vedkommende har fått anledning til å uttale seg.

§ 6 Kontingenten

Kontingenten fastsettes av styret.

Kontingenten betales forskuddsvis hvis ikke trekkordning kommer til anvendelse.

Kontingent for gjeldende medlemskap skal betales til og med den måned medlemmet selv skriftlig har underrettet forbundet om avslutning eller endring av medlemskapet.

Dersom et medlem skylder kontingent for mer enn seks måneder, skal vedkommende anses som utmeldt av forbundet. Påløpt kontingent innkreves.

Medlemmer med 25 års medlemskap, som har fylt 67 år og ikke lenger er yrkesaktiv er fritatt for kontingent.

§ 7 Redusert kontingent

Redusert kontingent fastsettes av styret.

Medlem som har betalt kontingent som nevnt i § 6, 1. ledd, for minst én måned og som har betydelig redusert inntekt på grunn av utdannelse, vernepliktstjeneste, arbeidsledighet eller ved langvarig sykdom, kan innvilges midlertidig redusert kontingent etter skriftlig søknad og dokumentasjon.

Medlemmer som ikke har rett på ordinære sykelønns eller svangerskaps-/fødselspenger etter folketrygdloven, kan innvilges redusert kontingent.

§ 8 Tarifforhandlinger og konflikter/aksjoner

Ved tariffrevisjoner eller tariffkrav skal det oppnevnes forhandlingsutvalg for forbundets hovedtariffområder. Retningslinjer for oppnevning av forhandlingsutvalg og forhandlingsutvalgenes fullmakter gis av styret.

Styret godtar eller forkaster et forhandlingsresultat, eller gir forhandlingsutvalget fullmakt til å fatte slik avgjørelse. Styret beslutter om et forhandlingsresultatet skal sendes til uravstemning, eller gir forhandlingsutvalget fullmakt til å fatte slik avgjørelse.

Tariffrevisjoner og arbeidskonflikter gjennomføres i samsvar med hovedavtalebestemmelser og hovedorganisasjonens bestemmelser og vedtekter.

Uravstemminger over tariffendringer avgjøres ved alminnelig flertall blant de medlemmer interessetvisten gjelder.

Det er forbundets styre som beslutter å iverksette en arbeidsstans eller aksjon.

Ethvert medlem må delta i de arbeidsstanser/og aksjoner som blir bestemt av forbundets styre.

Styret vedtar bestemmelser om stønad under arbeidsstans. Bare medlemmer som har stått som medlem i tre måneder forut for arbeidsstansen, har rett på godtgjørelse.

§ 9 Stemmerett

Stemmerett i forbundets anliggender har ethvert medlem.

§ 10 Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet i alle saker som ikke er henlagt til stemmeseddelen.

Landsmøte avholdes annet hvert år innen utgangen av september og innkalles med minst to måneders frist.

Følgende saker skal føres på dagsorden:

 • Valg av dirigent og visedirigent.
 • Referat fra årsberetning og regnskap.
 • Referat fra stemmeseddelens punkter.
 • Valg av valgkomiteer.
 • Behandling av innkomne forslag
 • Eventuelt.

Alle medlemmer som i henhold til § 9 har stemmerett, har adgang til landsmøtet. Hvert medlem har en stemme og dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, treffes avgjørelser med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har dirigenten dobbeltstemme.

Saker som er ført på stemmeseddelen blir ikke gjenstand for votering på landsmøtet.

Saker som skal behandles på landsmøtet må være innkommet forbundet minst 3 måneder før landsmøtet.

Landsmøtet kan ikke treffe avgjørelse i andre saker enn de som er ført opp på dagsorden.

Landsmøtet er beslutningsdyktig ved fremmøte av minst 35 medlemmer med stemmerett. Er ikke 35 medlemmer til stede, innkalles med en måneds varsel ekstra landsmøte som er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte.

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av styret eller på skriftlig begjæring av minst 75 medlemmer som oppgir emne. Ekstraordinært landsmøte innkalles hvis mulig med 30 dagers varsel. Andre saker kan da ikke behandles.

§ 11 Stemmeseddelen

Minst 2 måneder før landsmøtet mottar alle medlemmer med stemmerett en stemmeseddel med saker det skal stemmes over på denne måte.

Disse sakene skal alltid avgjøres ved stemmeseddelen:

 • Valg av medlemmer til styret med varamenn.
 • Vedtektsendringer.
 • Spørsmål om forbundets oppløsning.

For å være gyldig må stemmeseddelen være mottatt senest en uke før landsmøtet åpnes. Stemmeresultatet verifiseres av en tellekomite oppnevnt av styret.

Sakene avgjøres med alminnelig flertall, hvor ikke annet er bestemt i disse vedtekter.

§ 12 Styret
Forbundet skal ha et styre bestående av 14 personer valgt av og blant medlemmene for 4 år av gangen, og 8 varamedlemmer valgt for 2 år av gangen.

Kun yrkesaktive medlemmer kan velges til styret.

Halvparten av styremedlemmene og alle varamedlemmene trer dermed ut annet hvert år. Funksjonstiden for et styremedlem utløper når vedkommende har sittet sammenhengende to valgperioder (8 år). Medlemmet kan først renomineres etter to år (ved neste valg).

Forbundets ansatte har styrerepresentasjon i henhold til gjeldende hovedavtalebestemmelser.

For å oppnå beslutningsdyktig styre må minst 7 medlemmer / varamedlemmer være tilstede. Styret kan, for at beslutningsmyndighet skal oppnås, innkalle styrerepresentanter/vararepresentanter fra andre valgdistrikt. Daglig leder eller hans stedfortreder deltar på styremøter, dog uten stemmerett.

Styret velger en styreleder og nesteleder for to år av gangen. Den avgående styreleder fungerer inntil ny leder er valgt. Styreleder leder styremøtene, og har i tilfelle av stemmelikhet den avgjørende stemme. Er styrelederen fraværende, fungerer nestlederen. Er også nestlederen fraværende, velger de fremmøtte styremedlemmer en setteleder.

§ 13 Styrets mandat

Styret leder alle forbundets anliggender i nøye overensstemmelse med vedtektene. Det forvalter forbundets midler og er ansvarlig for disse overfor medlemmene.

Styremøte avholdes ved behov og minimum fire ganger i året.

Over styrets forhandlinger og avstemminger føres protokoll.

Styreleder representerer i samråd med daglig leder forbundet. Han/hun kan handle på styrets vegne under eget ansvar i saker som ikke kan avvente styrets avgjørelse, men må da snarest forelegge saken for dette.

§ 14 Valg til styre

Valgkomiteen skal bestå av minst 15 personer, som representerer alle valgsegmenter og distrikter, valgt av landsmøtet etter forslag fra styret. Valgkomiteene skal foreslå kandidater fra de segmenter det skal velges representanter fra, forholdsmessig etter antall åpne styreplasser. Ved innstilling av styrekandidater skal valgkomiteen vektlegge variert sammensetning av kandidater ut fra kjønn, alder, stilling, distrikt og tariffområde.

Forbundets medlemmer deles i 8 segmenter basert på farts- og tariffområde. Disse segmentene skal alltid være representert i styret med 1 representant hver, til sammen 8 representanter.

 • Offshore
 • Ferge- og lokalfart
 • Nærskipsfart
 • Passasjerfartøy
 • Deep sea
 • Skyss, tilbringer og berging
 • Rigg
 • Andre

De øvrige 6 styrekandidatene skal representere segmentene over forholdsmessig etter medlemstall på valgtidspunktet.

Per 2022 er fordelingen slik:

 • Offshore: totalt 4 representanter
 • Ferge- og lokalfart: totalt 3 representanter
 • Nærskipsfart: totalt 2 representanter
 • Passasjerfartøy: 1 representanter
 • Deep sea:1 representant
 • Skyss, tilbringer og berging: 1 representant
 • Rigg: 1 representant
 • Andre: 1 representant

Dersom medlemsfordelingen mellom segmentene endres betydelig i perioden mellom to valg, har styret landsmøtets fullmakt til å beslutte endring i fordelingen i antall representanter mellom segmentene før valgkomiteen trer sammen

Ved valg av representanter til styret har hvert medlem 5 stemmer som kan avgis for en kandidat, eller fordeles på flere uten hensyn til segment og distrikt.

Hvert segment skal ha vararepresentant.

§ 15 Forbundets daglige leder

Daglig leder er ansvarlig forretningsfører. Han/hun utfører styrets beslutninger og fordeler arbeidet mellom forbundets ansatte. Han/hun har den daglige og forretningsmessige ledelse etter styrets instruks, og representerer etter styrets instruks i fora for forbundsledere. Daglig leder ansettes av styret, og avskjediges av landsmøtet etter forutgående innstilling fra minst 2/3 av styrets samtlige medlemmer.

§ 16 Revisor

Forbundet skal benytte statsautorisert revisor.

§ 17 Forbundets signatur

Forbundets signatur innehas av styrets leder, styret nestleder og daglig leder, slik at underskriften er gyldig når det foreligger underskrift av to av disse.

§ 18 Kretser

Hvor 35 medlemmer forlanger det eller hvor styret finner det tilrådelig, kan kretser opprettes. Disse har selvbestemmelsesrett i alt som ikke strider mot forbundets lover og styrets beslutninger. Kretsmedlemskap er frivillig.

§ 19 Inhabilitet

Ingen må delta i avgjørelser i forbundets organer hvor vedkommende på grunn av tidligere engasjement eller personlige forhold ikke kan antas å være uhildet i den aktuelle sak.

Det behandlende organ avgjør om nødvendig med endelig virkning om inhabilitet foreligger.

§ 20 Endring i vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene skal fremsettes skriftlig overfor styret innen 1. mars. Dersom styret anbefaler forslaget med 2/3 flertall, blir saken å føre på stemmeseddelen etter reglene i § 11. For vedtagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Dersom styret finner at en vedtektsendring haster så meget at man ikke bør avvente den ordinære stemmeseddel, kan styret med 2/3 flertall beslutte at vedtektsendringer avgjøres ved ekstraordinær stemmeseddel, som sendes ut med 3 mndrs. svarfrist. For vedtagelse kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 21 Forbundets oppløsning

Forbundet kan besluttes oppløst når:

a. Formålet er falt bort eller ikke lar seg gjennomføre av saklige eller økonomiske grunner.

b. Når de interesser forbundet representerer etter forbundets egen beslutning skal ivaretas av annen organisasjon.

Forslag til oppløsning av forbundet kan fremsettes av styret eller av minst 35 av forbundets medlemmer. Forslaget behandles av styret hvor saken refereres og drøftes i første møte, og hvor beslutning treffes i det følgende møte, som avholdes senest 3 mndr. etter det første. Dersom styret med 2/3 flertall anbefaler forslaget, blir saken behandlet etter § 20.

I tilfelle oppløsning skal forbundets midler etter landsmøtets nærmere bestemmelse anvendes til beste for medlemmene.


Vedtekter for stønadsfondet

§ 1 Norsk Sjøoffisersforbunds Stønadsfond (nedenfor kalt Stønadsfond) er en egen juridisk enhet.

Stønadsfondet har til formål å gi stønad ved dødsfall.

§ 2 Stønadsfondets styre er til enhver tid fungerende styre i Norsk Sjøoffisersforbund (nedenfor kalt forbundet).

§ 3 Medlem av Stønadsfondet er ethvert medlem av Norsk Sjøoffisersforbund.

§ 4 Stønadsfondets midler tilveiebringes ved at det av innbetalt ordinær kontingent avsettes 15% for hvert medlem av forbundet. Avsetningen baseres på medlemstallet pr. 1. januar i vedkommende kalenderår.

§ 5 Opparbeidelse av stønadsberettiget medlemskap regnes fra vedkommendes innmeldelse i forbundet.

Når medlemskapet blir brutt eller opphører av andre årsaker enn dødsfall, bortfaller opparbeidede rettigheter.

§ 6 Dør et medlem som er omfattet av gruppelivsforsikringen, utbetales stønad til ektefelle/samboer, barn eller foreldre i h.t. gjeldende gruppelivsforsikring.

Dør et aktivt medlem senere enn året de fylte 66, eller et ikke yrkesaktivt medlem, utbetales stønad til ektefelle/samboer eller barn etter følgende skala gjeldende fra 1/1-95:

Etter 1 kalenderårs stønadberettiget medlemskap, eller 12 måneder stønadberettiget medlemskap fra innmeldelse i forbundet, kr. 1.000,-

Etter 2 kalenderårs stønadberettiget medlemskap, kr. 2.000,-

Etterlater et medlem seg ikke ektefelle/samboer, barn eller foreldre, utbetales ingen stønad.

§ 7 Før stønad utbetales, må stønadsmottakeren skaffe bevis for dødsfallet og for at vedkommende er stønadsberettiget.

§ 8 Inntreffer massedødfall grunnet epidemiske sykdommer eller Stønadsfondets økonomi gjør det nødvendig, kan styret nedsette stønadssatsene eller helt innstille utbetaling av stønad.

§ 9 Stønad fra Stønadsfondet kan ikke gjøres til gjenstand for noen som helst krav fra de offentlige myndigheters side og heller ikke private fordringshavere.

§ 10 Styret forvalter fondets midler.

Årsregnskap fremlegges for Norsk Sjøoffisersforbunds påfølgende landsmøte.

Stønadsfondets midler holdes adskilt fra Norsk Sjøoffisersforbunds midler og hefter ikke for forbundets forpliktelser.

§ 11 Endringer i disse vedtekter kan bare foretas av Norsk Sjøoffisersforbunds landsmøte etter forslag fra styret.

§ 12 Disse vedtekter trer i kraft den 1. januar 1995. Av Stønadsfondets kapital avsettes kr. 5 millioner til et grunnfond som til enhver tid skal være anbrakt i sikre rentebærende papirer. Grunnfondet må ikke angripes.


JURIDISK REGLEMENT

§ 1. Forbundet kan ikke av eller ved den juridiske konsulenten debiteres for et medlem, før det skriftlig har  overtatt hans foreliggende sak.

§ 2. At forbundet overtar saken vil si at det garanterer medlemmet mot kontant utlegg.

§ 3. Tilkjente saksomkostninger tilfaller i sin helhet forbundet.

§ 4. Styret avgjør hvorvidt forbundet skal overta en aktuell sak.

§ 5. Forbundet overtar aldri en sak for et medlem som ikke først har oppfylt sine forpliktelser overfor forbundet.

§ 6. Når et medlem har overlatt en sak til forbundet, er han pliktig til å respektere forbundets avgjørelser om  saken, således om rettslige skritt skal innledes, om avsagt dom eller kjennelse skal prøves i høyere instans,  eller om saken skal avsluttes med forlik.

Oppdateringer

Aktuelt