NSOF 231107 Nett 1

Nettilgang til sjøs

Norsk Sjøoffisersforbund har utført en kartlegging av internettilgangen til norske sjøfolk. Funnene viser at svært mange sjøfolk har for dårlig tilgang til nett. Dette har stor påvirkning på livet om bord, og gjør det vanskelig for sjøfolk å holde kontakt med familien.

Publisert 14.11.2023

Norsk Sjøoffisersforbund utførte sommeren 2023 en undersøkelse for å avdekke hvordan våre medlemmer opplever tilgangen til internett til havs. Til tross for at undersøkelsen viser at nesten alle sjøfolk har tilgang til internett, er kvaliteten på nettet såpass dårlig at det går utover muligheten til å holde kontakt med familie og venner. Det samme gjelder å utføre dagligdagse gjøremål som å sjekke nyhetene og nettbanken.

Mange har nett, men det hjelper lite

96 prosent har tilgang til internett i lugaren. Likevel opplever flere at kvaliteten på nettet ikke er godt nok. Det er et utbredt problem at skipets drift og klienters bruk av båndbredde begrenser sjøfolkenes bruk av internett når de ikke er på vakt. Det betyr at selv om utbredelsen av nett til sjøs har økt, opplever mange at kvaliteten på tjenesten henger etter.

46 prosent av respondentene opplever ofte eller alltid at samtaler over video, slik som Messenger og Skype, er utilgjengelige for dem. Det er kun 20 prosent av sjøfolka som svarte på undersøkelsen som oppgir å ha stabil tilgang til videosamtaler til privat bruk og kontakt med familien.

Tilgang til tjenester

Svært mange peker på betydningen av å ha nett ombord, spesifikt for oppgaver som å holde seg oppdatert på nyheter og å ha tilgang til viktige funksjoner som nettbank og andre offentlige påloggingstjenester.

90 prosent oppgir at det har stor betydning at man har stabil tilgang slike påloggingstjenester mens man er om bord, men det er i dag kun 20 prosent av respondentene som har stabil tilgang til dette i dag.

Flere trekker også frem betydningen av god internettilgang som et sikkerhetstiltak når man er til sjøs. Internett er en betryggelse både for de som er til sjøs, og for de som venter hjemme.

Avgjørende for å holde kontakt med familien

Enda viktigere er behovet for å holde kontakt med venner og familier mens man er til sjøs. Sjøfolk har en annerledes arbeidshverdag, men har krav på de samme rettighetene som alle andre. Å kunne holde kontakt via sosiale medier og videodelingstjenester som Skype og Messenger er helt avgjørende for at sjøfolk skal kunne ha gode liv til sjøs.

75 prosent av respondentene sier at tilgang til å kunne ha en videosamtale med partner og barn hjemme er svært viktig for sin hverdag om bord. Særlig for de yngre prioriteres også tilgangen til sosiale medier for å kunne opprettholde kontakt med venner og familie.

Utviklingen går for sakte

Selv om antall som har nettilgang har økt, går det sakte med å forbedre kvaliteten på det eksisterende nettet. 41 prosent av respondentene fra undersøkelsen mener det ikke har blitt noen forbedring på nettsituasjonen på de siste to årene. Undersøkelsen viser også at det er store forskjeller mellom fartøyene når det kommer til kvaliteten på internettet. 42 prosent svarer at de har fått bedre nettilgang, mens 17 prosent har dårligere tilgang til nett til privat bruk enn for to år siden.

Flere trekker frem ulike tiltak som kan sikre bedre og mer stabil internettilgang for sjøfolk. Bedre nett via satellittløsninger, slik som Marlink og Starlink, bør installeres på flere skip. Mange opplever likevel at nettet også fra disse nye løsningene ikke holder mål, og at det fortsatt er arbeid som må gjøres.

Mange respondenter mener også at tilgangen til godt og stabilt nett bør avtalefestes som et velferdsgode for alle sjøfolk, da det har såpass stor betydning for både den som er til sjøs, samt familien som lever der hjemme.

Bedre nett er et velferdsgode

Norsk Sjøoffisersforbund kjenner norske sjøfolk. Vi vet hvor viktig det er å kunne holde kontakt med familien når man er langt vekke. Tidligere betydde det å arbeide til sjøs at man måtte ofre kontakt med sine nære i store deler av året. Med den teknologiske utviklingen har det åpnet seg fantastiske muligheter for å gjøre livet til sjøfolk lettere, og gi de som gjør en viktig jobb på sjøen mulighet til å være i kontakt med partner, barn og venner på en helt annen måte enn før.

God, stabil internettilgang er et velferdsgode som er helt grunnleggende for at sjøfolk skal kunne opprettholde sin rett til familieliv også når de er til sjøs. Nettilgangen må bli bedre for alle sjøfolk. Det jobber Norsk Sjøoffisersforbund for. Det er avgjørende for at også fremtidens generasjoner skal velge et liv på sjøen, hvor de kan forvente samme kommunikasjonsmuligheter som resten av samfunnet tar for gitt.

Oppdateringer

Aktuelt