Regelverksforbedring

Maritimt regelverk henger etter i forhold til landbasert arbeidsmiljølovgivning og det er mange behov for klargjøringer i det maritime regelverket.

Da skipsarbeidsloven kom, var det et premiss at den skulle følges tett og evalueres etter en stund. Blant annet ville man etter noen år se på ansvarsplasseringen og fravær av regler om innleie. Det er ennå ikke gjort. Arbeidsmiljøloven har fått flere forbedrede rettigheter for arbeidstakere de siste årene, uten at de samme rettighetene er innført for sjøfolk. Dette har ført til at det er avstand mellom skipsarbeidslovens rettigheter og arbeidsmiljølovens rettigheter som ikke kan forklares med særegne forhold til sjøs.

Skipssikkerhetslovens anvendelse for utenlandske skip ses nærmere på. Loven gjelder som utgangspunkt utenlandske skip, men i de fleste forskrifter fastsatt i medhold av loven er dette prinsippet fraveket.

Lov om tilskuddsordningen må endres og få et reelt innhold
Tilskuddsordningen for sjøfolk må lovfestes på en slik måte at det i lov er gitt et minstenivå for tilskuddet for det enkelte. I Holmefjordutvalget var det enighet om at ordningen måtte sikres. Satsene må lovfestes, f.eks. ved kobling til Folketrygdens grunnbeløp eller liknende.

Sjømannsorganisasjonene mener alle disse tre lovene kan evalueres og revideres samtidig. Andre regelverksendringer organisasjonene mener det er behov for er

  • Å innføre regler om at offentlig kontrollerte foretak som kjøper inn tjenester i norske farvann påser at hele leverandørkjeden har norske lønns- og arbeidsvilkår.
  • Endring i NIS-loven om fartsområdebegrensninger.
  • Etablering av Norsk Maritimt Helseregister, slik at vi får opprettet et helseregister for sjøfolk.

Virksomhetsoverdragelse
Norsk Sjøoffisersforbund ønsker en fullstendig harmonisering av skipsarbeidslovens regler om virksomhetsoverdragelse med arbeidsmiljølovens regler.

Dette gjør NSOF

Sjømannsorganisasjonene og LO har siden 2019 hatt løpende kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet for å få satt i gang en skikkelig gjennomgang og modernisering av regelverket.

Organisasjonenes advokater har erfaringer med lovverket som de deler med byråkrater og politikere for å hjelpe disse i gang med utredninger og prosesser som kreves før lover og forskrifter kan endres. 

Oppdateringer

Aktuelt