Økt kvinneandel i maritim næring

Maritim næring må tiltrekke seg alle de beste hodene - uavhengig av kjønn. Det er viktig at det ikke kun rekrutteres fra en halvdel av befolkningen, men at like mange kvinner som menn ser det som attraktivt med en maritim karrierevei.

Maritim næring står ovenfor store utfordringer og muligheter fremover bl.a. innen digitalisering og klima, og det er forventet vekst og økt etterspørsel etter arbeidskraft innen flere segmenter.

Samfunnet har de siste 20 – 30-årene utviklet seg og blitt mer likestilt. De strukturelle rammene legger til rette for og skaper en forventning om at far deltar i familielivet på lik linje med mor, samtidig som kvinner gis like karrieremuligheter som menn. Denne endringen gjør at maritim næring må se på en mer helhetlig familiepolitikk, og man må tenke på hvilke tiltak som kan sørge for at maritim næring både rekrutterer og beholder personell i et livsfaseperspektiv.

Kvinneandel i maritim næring

  • Kvinneandelen blant de som jobber om bord på skip ligger på 11 prosent, mens kvinneandelen blant den bredere maritime næringen (leverandør, sjøfart transport, tjenester, og verft) ligger på 21 prosent. 
  • Kvinner generelt tjener mindre enn menn i maritim sektor, også når det kontrolleres for utdanning, stillingstittel og alder. Forskjellene er størst innen sjøfart og transport. I verftsegmentet er det betydelig mindre forskjeller.  
  • Kvinneandelen blant studenter er relativt stabil på ca. 20 prosent innen universitets- og høyskolesektoren, men dette varierer mellom ulike studier og fra år til år. Innenfor høyere yrkesfaglig utdanning er det hovedsakelig en stigende trend, med større andel kvinnelige søkere.
  • NSOF har ca 3 % kvinnelige medlemmer. Blant studentene som er medlem, er andelen over 20 % 

Norsk Sjøoffisersforbund vil

  • ha en mer helhetlig familiepolitikk i maritim næring som er tilpasset ulike livsfaser.
  • at seillingsordningene til sjøfolk kan tilpasses den livsfasen vedkommende er i.
  • at det utredes alternative seilingsordninger til den tradisjonelle 1:1 rotasjonen, herunder 1:2 rotasjon. 
  • arbeide for at flere kvinner velger maritim næring og tiltak som bidrar til å rekruttere og beholde kvinnelige offiserer. 

Oppdateringer

Aktuelt