Når sjøfolk blir forelder

Ulike seilingsmønstre gjør det i seg selv komplisert å finne ut av sjøfolks rettigheter og muligheter i forbindelse med fødsel og foreldrepermisjon. At forskjellige lover og forskrifter gjelder sjøfolk og ansatte på land, gjør det enda vanskeligere. Her følger en gjennomgang av de viktigste prinsippene.

Regelverket for foreldrepermisjon er komplisert, og informasjonene i denne artikkelen må ikke brukes som en endelig fasit. Det finnes mange regler, unntak og forhold som spiller inn, så alle sjøfolk som snart skal blir foreldre oppfordres til å ta tidlig kontakt med NAV og med arbeidsgiver for å få en skikkelig avklaring. Norsk Sjøoffisersforbund kan også hjelpe til. Ta gjerne også kontakt med den tillitsvalgte for å høre om han/hun kjenner til eventuell lokal særordning.

NAV om foreldrepenger
Telefon 55 55 33 33

Sjøfolk som bor i utlandet, kan henvende seg til NAV Utland:

NAV Utland
Telefon 21 07 37 00
nav.internasjonalt@nav.no

Rettigheter ved graviditet og fødsel

For de som jobber på skip, gjelder reglene skipsarbeidsloven (SAL) kapittel 7 Rett til permisjon. Arbeidsmiljølovens (aml) regler i kapittel 12 Rett til permisjon gjelder for de som arbeider på bl.a. flytende (flyttbare innretninger) eller faste plattformer på norsk sokkel. Skipsarbeidsloven og arbeidsmiljøloven regulerer kun rett til permisjon. Retten til foreldrepenger reguleres i folketrygdlovens kapittel 14.

Her vil vi si noe om rettigheter til permisjon etter skipsarbeidslovens kapittel 7:
Arbeidstaker som er gravid, har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll, dersom slik kontroll ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Fraværet skal arrangeres slik at det ikke er til vesentlig ulempe for skipets drift, jf. SAL § 7-1.

Arbeidstaker som er gravid, har etter SAL § 7-2 rett til permisjon når svangerskapet har vart i seks måneder (svangerskapspermisjon).

Skipsarbeidsloven (SAL § 7-3) gir fedre rett på 2 uker fri uten lønn i forbindelse med fødsel (nedkomst) av eget barn. Bor foreldrene ikke sammen, kan retten til permisjon utøves av en annen som bistår moren. Disse reglene må ikke forveksles med bestemmelsene om fedrekvote i folketrygdloven, som først kan tas ut etter at det har gått seks uker fra fødselen.

Tariffestede rettigheter

Norsk Sjøoffisersforbund har fremforhandlet for fedre rett til 2 ukers velferdspermisjon i forbindelse med fødsel og egen adopsjon av barn. Den ansatte opprettholder sin faste lønn i 14 dager pr år, samt den fritid han ville opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord.

Gravid arbeidstaker som er ansatt på vilkår etter NOR og NIS-avtalene inngått med Norges Rederiforbund har rett på fast avtalt månedslønn når hun har fått innvilget permisjon etter skipsarbeidsloven § 7-2 eller skipssikkerhetsloven § 22. Retten til lønn faller bort i den utstrekning som er fastsatt for svangerskapspenger/foreldrepenger i Folketrygdloven.

Uttak av permisjon i forbindelse med fødsel skal avtales med arbeidsgiver så tidlig som mulig.

Her må en lese «sin» tariffavtale nøye, da de er noe varierende i ordlyd og vilkår. For overenskomstene mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Norges Rederiforbund for NIS- og NOR-fartøy, er det bl.a. viktig å være klar over at man må søke rederiet om denne permisjonen senest 4 måneder før termin.

Noen rederier har liten kunnskap til hva de er pliktige til å innfri av fri og økonomisk kompensasjon. Dette kan komme av at regelverket er komplisert. Derfor er det viktig at en får avklart skriftlig med rederiet om både tidsrom en søker om fri, og hvor stor del av permisjonen en får dekket med lønn.

Ferie- fritidsregnskap

Arbeidstakeren bør alltid i god tid før han/hun går ut i permisjon få en skriftlig avklaring med rederiet angående forhold mellom lønn og ferie- fritidsregnskapet.

Norsk Sjøoffisersforbund mener at dersom fedre har permisjon i en måned uten lønn, kan rederiet kun trekke den ansatte for lønn i en måned. At man dermed kan få 30 minusdager på ferie- og fritidsregnskapet, er noe den ansatte må godta dersom ikke vedkommende og rederiet kommer fram til bedre løsninger.

Norsk Sjøoffisersforbund ønsker her selvsagt bedre tariffestede rettigheter og vil arbeide for dette. Samtidig oppfordrer vi til at det lokalt gis bedre ordninger.

Mødre- og fedrekvote – foreldrepenger

Reglene om foreldrepenger reguleres i Folketrygdloven og er derfor i utgangspunktet de samme for arbeidstakere på land og på sjøen.


Du finner alle regler og søknadsskjema på https://familie.nav.no/om-foreldrepenger

For deg som arbeider til sjøs, er det særlig viktig å merke seg:

  • Et vilkår for å få foreldrepenger er at barnets mor er medlem av den norske folketrygden.
  • Sjøfolk og oljearbeidere kan søke om å få ta ut mødre- og fedrekvoten også under avvikling av opptjent ferie-/fritid.
  • Hvis det er mer enn 25 prosent forskjell mellom årsinntekten din og inntekten din de tre siste månedene, må vi vurdere hvilken inntekt som er mest representativ i din situasjon.

Du finner all informasjon om foreldrepenger på www.nav.no/familie. Reglene er under stadig forandring.

Omfang og kvoter

Når begge foreldrene har rett til foreldrepenger består foreldrepengeperioden av mødrekvoten, fedrekvoten og en fellesperiode som dere kan dele. Når dere søker om foreldrepenger, velger dere lengden på foreldrepengeperioden. Valget som blir gjort i mors søknad gjelder også for far, og kan ikke gjøres om senere.

Kvote

100 % utbetaling 80 % utbetaling
Mødrekvoten

15 uker

+ 3 uker før termin

19 uker

+ 3 uker før termin

Fedrekvoten 15 uker 19 uker
Fellesperioden 16 uker 18 uker
Totalt 49 uker 59 uker

Uttak av fedrekvote

Du kan ta ut fedrekvoten fra uke syv etter fødselen eller vente til barnet er blitt litt større. Ukene kan du ta samlet, dele opp eller kombinere med delvis arbeid.

Du må ta ut fedrekvoten senest når fellesperioden er ferdig, eller søke om utsettelse. Når du tar ut fedrekvoten, er det ingen krav til hva mor gjør.

Når/hvis far tar flere enn 15/19 uker, dvs bruker uker av fellesperioden, må mor være i jobb eller studere disse ukene.

Utbetaling

Foreldrepengene skal dekke inntekten du vanligvis har, opptil 6G (seks ganger grunnbeløpet, dvs 608 706 kroner per år pr 1 mai 2020). Velger dere 80 % utbetaling, får du 80 % oppad begrenset av lønn, oppad begrenset til en årslønn under 6G.

Enkelte arbeidsgivere og arbeidsavtaler gir rett til dekning av inntekt også ut over 6G. Se din tariffavtale, kontakt din tillitsvalgt eller Norsk Sjøoffisersforbund hvis du er usikker på om din avtale gir rettigheter ut over folketrygdens bestemmelser.

Fri ved barn og barnepassers sykdom

Skipsarbeidsloven (§ 7-8) gir nå også sjøfolk, med unntak av de på Nordisk NIS-avtaler, rett til fri ved barn og barnepassers sykdom.

Folketrygdloven gjelder også for sjøfolk. Derfor har man rett til omsorgspenger på lik linje med folk på land ved barn og barnepassers sykdom når rederiet har innvilget fri. Antall dager i året denne retten gjelder er regulert i Folketrygdloven §§ 9-5 til 9-9. Har man f.eks. ett eller to barn under 12 år, har man rett på 10 dager med omsorgspenger fra arbeidsgiver.

Oppdateringer

Aktuelt