Strengere miljøkrav ved offentlige innkjøp

Regjeringen vil at offentlige innkjøpere skal vektlegge miljø mer i anbudsrunder og foreslår en skjerping av regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

Publisert 14.12.2022
Hans

Hans Sande

Administrerende direktør

- Den norske maritime klyngen er verdensledende når det gjelder å drive fram innovasjon og grønne løsninger. Da er det naturlig at det offentlige også er pålagt å etterspørre de mest bærekraftige løsningene når de kjøper tjenester fra den maritime næringen, sier administrerende direktør Hans Sande i NSOF. Han er likevel bekymret for at miljøkravene i offentlige anbudsrunder kan bli for snevre.

- Når det utvikles og innføres mer miljøvennlig teknologi i skipsfarten må man ikke ensidig se på ytre miljø, men ta hensyn til hele HMS-begrepet (Helse, miljø og sikkerhet). Som innkjøper har det offentlige et stort ansvar for norske arbeidstakeres helse og sikkerhet. Regelverket om offentlige innkjøp må pålegge oppdragsgivere å ta hensyn til også det indre miljøet, sjømannens helse og sikkerhet for mannskap, passasjerer og skip. Reglene for offentlige innkjøp må for eksempel ikke bidra til at rederier presses til å ta i bruk ta i bruk ny lav- eller nullutlippsteknologi bruk før alle helse- og sikkerhetsmessige aspekter er utredet og avklart.

I fjor kjøpte det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner, og regjeringen vil sikre at disse midlene brukes på en mest mulig miljøvennlig og bærekraftig måte.

- Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og til å løfte fram nye og mer bærekraftige næringer. Andelen offentlige oppdragsgivere som har planlagt, eller planlegger, for en klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis, har økt de seinere åra. Men her det det fortsatt et stort potensial. Men her er det fortsatt et stort potensial. Derfor er det viktig å stramme opp regelverket for offentlige anskaffelser, uttalte klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding da regjeringen 8. desember la fram lovforslaget.

Regjeringa har fra før signalisert at de vil stille krav om lav- og nullutslipp i nye anbud i Norge fra 2023 og krav om lav- og nullutslippsløsninger for servicefartøy i havbruksnæringen trinnvis fra 2024.

Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser er nå sendt på høring.

Oppdateringer

Aktuelt