Tariff nor 2023 utvalg

NOR mellomoppgjør 2023

Sjømannsorganisasjonene kom 19. oktober til enighet med Norges Rederiforbund i årets mellomoppgjør for NOR Utenriks overenskomstene. Vi er tilfreds med et oppgjør som sikrer medlemmenes kjøpekraft.

Publisert 19.10.2023

For NOR offshore service overenskomsten gis et generelt tillegg per 1. november 2023 på 6,5%.  For NOR-registrerte ferger i Nord- og Østersjøfart, og øvrige NOR Utenriks overenskomster, gis et generelt tillegg på 5,8% med virkning fra 1. november 2023. For første avtaleår ble det i fjor avtalt et tillegg på 5 %, som gir en lønnsregulering på over 11 % for tariffperioden for dette området.

For stillinger med fastlønn legges det generelle tillegget på basislønnstabellene eller lokalt avtalt fastlønn. Alle overenskomstenes kronetillegg inkludert kostpenger økes samme prosentsats.

Dette er mellomoppgjøret

Det står i tariffavtalen at lønnstillegget i mellomoppgjøret (lønnsregulering for 2. avtaleår) skal ta hensyn til pris- og lønnsutviklingen (både i 1. avtaleår og utsiktene for 2. avtaleår) og den økonomiske situasjonen i rederiene. NOR-avtalene gjelder fra november til november.

Slik foregår mellomoppgjøret

På tariffkonferansen i fjor ble tillitsvalgte fra rederiene valgt som forhandlingsutvalg for ditt tariffområde. Det er dette utvalget som møter motparten til forhandlinger i mellomoppgjøret. De har styrets fullmakt til å godta eller avvise et tilbud fra arbeidsgiverne. Det er lov å bruke uravstemming, mekling og streik i forbindelse med mellomoppgjør, men ikke så vanlig.

NSOF forhandler sammen med Norsk Sjømannsforbund og Det norske maskinistforbund. Det er kun disse forbundene som har tariffavtaler for sjøfolk på NOR-registrerte skip.

Disse er omfattet

Dette mellomoppgjøret gjelder overenskomstene som brukes for NOR-registrerte skip i rederier som er med i Norges Rederiforbund, det vil si tariffavtalene for offshore service, bøyelast, kabellegging og ferger i Nord- og Østersjøfart. Senere i vinter forhandles det om nordisk NIS-avtale. Oppgjørene omfatter til sammen ca. 2 000 medlemmer av Norsk Sjøoffiserforbund.

Visste du at

Annethvert år er hele tariffavtalen til forhandling, der man kan kreve endringer i alle bestemmelser, tillegg og vilkår. I mellomårene forhandler man bare om lønnsjustering. Det kalles mellomoppgjør. I 2023 er det mellomoppgjør. Lær mer om forskjellen på mellomoppgjør og hovedoppgjør her.


Oppdateringer

Aktuelt