Advokat

Gruppesøksmål om pensjon mot Sølvtrans

Norsk Sjøoffisersforbund og Norsk Sjømannsforbund har fått godkjent å gå til gruppesøksmål mot Sølvtrans. Organisasjonene mener Sølvtrans Rederi har hatt en mangelfull pensjonsordning.

Publisert 01.09.2023
Martha

Martha Nordal

Advokat

Alle som er medlemmer i Norsk Sjøoffisersforbund som er over 55 år og som har jobbet for Sølvtrans i perioden fra 01.01.2006 til 2020 har blitt forespurt om å delta i gruppesøksmålet. 

Kort om den mangelfulle pensjonsordningen

Før 2018 hadde Sølvtrans Rederi AS en pensjonsordning fra fylte 60 år til 67 år. Det var altså ingen pensjonsordning fra fylte 67 år til 77 år. Dette ble endret fra 2018. Endringen av 2018 oppfylte heller ikke lovens minstevilkår til pensjonssparing. Ordningen ble ytterligere lagt om med ny overenskomst i 2020.

Før 2020 ble faste og regelmessige tillegg ikke inkludert i pensjonsordningen, i strid med pensjonslovgivningen. Det kreves dom for at de ansatte gis korrekt pensjon, som inkluderer pensjonsopptjening basert på faste og regelmessige tillegg opptjent i perioden 2006-2020. Det kreves også dom for at personer som har gått av med pensjon før 2020 har krav på pensjon i perioden fra fylte 67 til 77 år.


Påstand
Sjømannsorganisasjonene har lagt ned følgende påstander i saken:

  1. Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder plikter å utbetale pensjon som inkluderer faste og regelmessige tillegg mottatt i perioden 2006-2020, til saksøkerne i tiden etter stevningsuttaket.
  2. For saksøkerne som allerede har gått av med pensjon utbetaler Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder pensjon i opptil 3 år tilbake i tid fra stevningsuttaket, jf. foreldelsesloven § 6, som inkluderer faste og regelmessige tillegg mottatt i perioden 2006-2020.
  3. Saksøkerne som har gått av med pensjon før 2020 har også for perioden fra fylte 67 år til 77 år innenfor rammene av foreldelsesreglene krav på pensjon fra Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder i samsvar med minstenivået etter tidligere § 4 i OTP-loven.
  4. Sølvtrans Rederi AS v/ styrets leder dømmes til å betales sakskostnadene.

Nærmere om hva det innebærer å delta i gruppesøksmålet
Det er ikke forbundet noen sakskostnader med å delta i gruppesøksmålet for medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund. Dette følger av forbundets vedtekter. På grunn av de spesielle sidene ved denne saken vil også ikke-medlemmer ikke kreves for sakskostnader som påløper med søksmålet.

Norsk Sjøoffisersforbund er sammen med Norsk Sjømannsforbund grupperepresentanter for personer som melder seg på søksmålet. Dette gjelder både medlemmer av disse organisasjonene og ikke-medlemmer. Dette innebærer at forbundene har fullmakt til å inngå forlik på vegne av personene som ønsker å være med på gruppesøksmålet, jf. tvisteloven § 35-5 andre ledd.

Se følgende lenker om gruppesøksmål:

https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/gruppesoksmal--mange-bekker-sma-gjor-en-stor-a/

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-11-26-1325?q=gruppes%C3%B8ksm%C3%A5l

Oppdateringer

Aktuelt