Det må være trygt for helsa å jobbe til sjøs

Å ha et trygt fysisk arbeidsmiljø er et grunnleggende behov i enhver jobb. For sjøfolk er det ikke ergonomiske problemer etter mange timer foran pc-en som dominerer, men blant annet farer knyttet til eksponering for støy, vibrasjoner og kjemikalier som tærer på kroppen over tid.

Publisert 20.02.2024
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Disse utfordringene har hatt enn reell effekt på sjøfolks helse. 

– Vi jobber opp mot mange aktører for å pushe på at både reglene og etterlevelsen skal bli bedre, sier Morten Kveim, avdelingsleder for sjøsikkerhet og utdanning i Norsk Sjøoffisersforbund. 

Sjøfolk blant de mest utsatte 

Støy anses å være et av arbeidslivets største helseutfordringer. Om lag 60 prosent av alle arbeidsrelaterte sykdommer består av arbeidsrelaterte støyskader. Dette er til tross for bedre forebyggende tiltak og redusert eksponering for sterk støy. 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) konstaterer at sjøfolk er blant de yrkesgruppene som oppgir at de blir mest utsatt for sterk støy i arbeidslivet. Støy fra for eksempel motordur eller susing fra et ventilasjonssystem er bevist å kunne føre til nedsatt hørsel og øresus. Støy høyner også risikoen for at andre skader kan oppstå ved at viktig informasjon går tapt i kommunikasjonen under sterk støy. Forskning har også vist at eksponering for støy kan føre til økt stress, som igjen fører med seg et sett med helserelaterte utfordringer 

En annen utfordring sjøfolk møter er eksponering til vibrasjoner. Ved flere uker om bord på et skip blir kroppen utsatt for vedvarende vibrasjoner fra fartøyet. Det tærer på kroppen over tid. Dersom man benytter håndholdte mekaniske verktøy i arbeidet som sender vibrasjoner gjennom hendene, vil man være utsatt for å utvikle hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), ifølge STAMI. 

Å sikre et tryggere arbeidsmiljø handler om kontinuerlig innsats både for å skape bedre vilkår og lover, samt å sørge for at disse fungerer i praksis. Det arbeider NSOF med hver dag. 

Nytt kjemikalieregelverk 

Eksponering for kjemikalier kan ha betydelig helseeffekt over tid. STAMI viser at 23 prosent av de yrkesaktive i Norge i 2019 oppga at deres arbeid utsetter dem for kjemiske eksponeringer gjennom innånding. Det er bevist at sjøfolk har økt risiko for å utvikle luftveisplager, og kan på lengre sikt ha risiko for å utvikle kols, løsemiddelskade, kreft og hjerte- og karsykdommer enn mange andre yrkesgrupper. Dette er alvorlige helseutfordringer som har sterk påvirkning på sjøfolks liv. 

NSOF har sikret en viktig seier, gjennom beslutningen at det skal etableres et nytt detaljregelverk for kjemikalier for sjøfolk. I dagens regelverk er det kun oppført fire kjemikalier som anses som helsefarlige for sjøfolk. Til sammenlikning definerer reglene for arbeidere på fastlands-Norge flere hundre kjemikalier som skadelige.  

NSOF har vært en av pådriverne for å få på plass et nytt kjemikalieregelverk som sikrer sjøfolk deres rett til helse. Det oppdaterte regelverket trer i kraft i 2024, og vil føre til at reglene for arbeidere på land og til sjøs blir de samme. Det gir arbeidere på sjøen de samme faglig begrunnede rammene som arbeidere på land har. 

Oppdateringer

Aktuelt