Nettolønnsordningen

Gjennom tilskuddsordning for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, også kjent som «nettolønnsordningen», kan rederiene søke om å får tilbakebetale skatt og arbeidsgiveravgift som de trekker sjøfolkene.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs skal bidra til å opprettholde norsk maritim kompetanse og sørge for rekruttering av norske sjøfolk på skip under norsk flagg. Tilskuddsordningen kompenserer delvis for kostnadsulempen ved å sysselsette arbeidstakere fra Norge og de andre EØS-landene.

Bidrar til rekruttering 

Det er en rekke krav som må oppfylles for at rederiet skal få innvilget søknad om tilskudd. Blant annet må de ha et minimum antall opplæringsstillinger om bord på skipene og det kan bare søkes for sjøfolk som har rett til sjømannsfradrag. 

Man får bare refusjon hvis lønns- og arbeidsvilkårene for tilskuddsberettigede arbeidstakere til sjøs er dekket av tariffavtale med sjømannsorganisasjonene. 

Rederiene som får refusjon må også innbetale et månedlig beløp til Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, som bevilger penger tilbake til maritime opplæringsstillinger og andre rekrutterings- og opplæringstiltak, HMS-tiltak etc. 

Ordningen er ikke lovfestet, men regulert i en egen forskrift: Forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.

12 000 sjøfolk

Det bevilges i 2024 ca. 2,4 milliarder over statsbudsjettet til ordningen, som omfatter ca. 12 000 sjøfolk. 

Tilskuddet er begrenset til 220 000 kroner per arbeidstaker per år i alle tilskuddsmodeller utenom den generelle tilskuddsmodellen for skip i NIS, hvor maksimal støtte er begrenset til 26 pst. av tilskuddsgrunnlaget.

Ulike tilskuddsmodeller

Tilskuddsordningen omfatter arbeidstakere på skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Rederier kan søke om tilskudd på grunnlag av innbetalt forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for tilskuddsberettiget mannskap. Ordningen omfatter åtte ulike tilskuddsmodeller med ulike vilkår og virkeområder:

  • generell tilskuddsmodell for arbeidstakere på skip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på petroleumsskip i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på passasjerskip i utenriksfart i NOR
  • tilskudd for arbeidstakere på skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes
  • tilskudd for arbeidstakere på seilskip i NOR
  • generell tilskuddsmodell for arbeidstakere på skip i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på lasteskip i utenriksfart i NIS
  • tilskudd for arbeidstakere på konstruksjonsskip i NIS

Sjøfartsdirektoratet forvalter ordningen på grunnlag av lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs, forskrift og oppdragsbrev fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Begynte i NIS

"Nettolønnsordningen” startet på 1990-tallet som et særskilt tiltak for å sikre norske arbeidsplasser i NIS. Gjennom mange års politisk tautrekking og krav fra næringen og organisasjonene, er ordningen utvidet fra en spesialordning for NIS til et  svært viktig konkurranseutjevningsverktøy for større deler av norsk konkurranseutsatt skipsfart.

Oppdateringer

Aktuelt