Konkurransedyktige rammevilkår

Skipsfarten er en av Norges mest konkurranseutsatte næringer, men også en av de største og mest innovative. For å videreutvikle denne posisjonen kreves forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår.

Langs norskekysten finner vi verdens mest komplette maritime klynge. I Norge er hele den maritime verdikjeden representert, og selskapene i den er verdensledende innen sine segmenter, i alt fra rederivirksomhet til finansiering og design av utstyr. Dette gjør den maritime næringen til en av landets viktigste og mest lønnsomme næringer. Eksempelvis er verdiskapningen per sysselsatt rundt 80 prosent høyere enn i næringslivet ellers, ekskludert oljenæringen. Den norske maritime klyngen står også sterkt internasjonalt. 

Hvorfor er rammevilkår viktig?

Gode og forutsigbare rammebetingelser er av stor betydning for en av Norges mest konkurranseutsatte yrker og næringer. Derfor er det viktig at Norge fører en politikk som sikrer rammebetingelsene for maritim næring, innen både skipsfart, klima- og miljø, utdanning og kompetanse.

Norske lønns- og arbeidsvilkår

Lov om norske lønns- og arbeidsvilkår er forankret i Hurdalsplattformen. Lovforslaget ble sendt på høring i 2022. Vi venter nå på at det skal opp for Stortinget. Innføringen av krav til norske lønns- og arbeidsvilkår har til hensikt å beskytte sjøfolk gjennom å fremme et mer rettferdig arbeidsliv, hindre sosial dumping og motvirke lavlønnskonkurranse. Et rettferdig arbeidsliv vil skape forutsigbarhet og gjøre maritim næring til en mer attraktiv yrkesvei for ungdommer. Norsk Sjøoffisersforbund mener derfor det er essensielt at regjeringens varslede lov om norske lønns- og arbeidsvilkår vedtas av Stortinget omgående.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk

Formålet med tilskuddsordningen er å opprettholde norske arbeidsplasser på norske skip, sikre norsk maritim konkurransekraft og rekruttering av norske sjøfolk, gi norske rederier mer konkurransedyktige vilkår i norsk og internasjonal skipsfart og styrke innovasjonskraften i de maritime klyngene gjennom nærheten til norske sjøfolks erfaringsbaserte kunnskap fra yrkeslivet om bord.

NSOF jobber for at:

  • at alle politiske vedtak om rammebetingelser og regelverk for skipsfarten og havrommet skal tilrettelegge for å ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk både nasjonalt og internasjonalt.
  • at tilskuddsordningen for sjøfolk utvides og styrkes, for å stimulere til sysselsetting av norske sjøfolk i alle segmenter der norske skipsfartsinteresser er sentrale.
  • at tilskuddsordningen brukes strategisk for å styrke norsk kompetanseutvikling og sysselsetting i nye og voksende segmenter i havrommet både nasjonalt og internasjonalt.
  • at Sjøfarstdirektoratet tildeles tilstrekkelige midler til å føre et effektivt tilsyn
    med etterlevelsen av kravet om norske lønns og arbeidsvilkår.
  • At Stortinget snarets vedtar lov om norske- lønns og arbeidsvilkår i norske farvann

Kontaktpersoner


Endre 2023

Endre Borgen Mæland

Leder politikk og samfunnskontakt

Maritim politikk og kommunikasjon

Tlf: 93286411

E-post: endre@nsof.no

Oppdateringer

Aktuelt