Tiltak for mer gods fra vei til sjø

Godsoverføring har vært et tverrpolitisk mål i norsk politikk i flere tiår. Politiske vedtak og satsinger har likevel ikke stått i stil med ambisjonene.

Publisert 19.09.2022

– Vi må snart komme oss fra ord til handling, sier leder for politikk og samfunnskontakt i NSOF. Vi må utfordre Samferdselsdepartementet, oss selv og næringa til å tenke nytt, og til å komme med forslag til flere konkrete tiltak som kan oppfylle målet. Dette handler også om det grønne skifte og om å oppnå Norges klimamål og FNs bærekraftsmål. Det er vel og bra med havneutbygging, men det alene gir ikke svaret på hvordan vi kan få dette til. Godsalliansen vil delta i høring i Stortinget. Der vil vi også påpeke det urimelige i at veiavgiften blir satt ned uten at det kommer noen tilsvarende tiltak for sjøtransportenDette vil fungere konkurransevridende og bare bidra til at landverts transport vil øke enda mer. 

Norge har vært en stormakt innen sjøtransport gjennom flere hundre år. Nærskipsfarten sørger for transport langs norskekysten og utenriksflåten binder Norge sammen med resten av verden. Klimautslippene per tonnkilometer er vesentlig mindre med sjøtransport enn med veitransport og sjøtransporten er den transportformen som har desidert størst kapasitet.

Uttalelsen kommer etter et møte i "Godsalliansen" 14. oktober 2022, der NSOF etterlyste vi flere konkrete tiltak for å oppfylle det politiske målet om mer gods fra vei til sjø.

Oppdateringer

Aktuelt