Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning var 5. januar 2023 gjenstand for åpen høring i Stortinget. "Hav og kyst" er et eget temaområde i planen. I debatten på stortinget ble blant annet Ocean Space Centre (OSC) og bærekraftig forvaltning av havområdene tatt opp.

Publisert 18.01.2023
Morten 2023

Morten Kveim

Avdelingsleder sjøsikkerhet og utdanning

Representanter fra et utvalg av institusjoner innenfor Akademia var innkalt til høringen. I høringen ble det blant annet pekt på behovet for tiltak for et mer velfungerende FoU-system og en dimensjonering av høyere utdanning som i større grad er innrettet mot samfunnets behov, Grønn omstilling og digitalisering ble fremhevet som satsningsområder for innovasjon.

Det nye anlegget på Tyholt, Ocean Space Centre (OSC), skal sikre verdiskaping for Norge gjennom konkurransedyktige norske havromsnæringer. En helhetlig og miljømessig bærekraftig forvaltning av havområdene ble nevnt i høringen som en forutsetning for å lykkes.

Regjeringen peker ut tre overordnede mål for norsk forskning og høyere utdanning i perioden 2023–32: styrket konkurransekraft og innovasjonsevne; miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft; og høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning.

Planen er tematisert i noen hovedområder. Dette er regjeringens prioriteringer innenfor temaet "hav og kyst":

Regjeringen vil:

 • særlig prioritere følgende områder innenfor forskning og forskningsdrevet innovasjon:
  • teknologi og andre løsninger for økte verdier fra næringene i hav- og kystområdene og på kontinentalsokkelen
  • sameksistens mellom havnæringer og god forvaltning av økosystemer og ressurser i hav- og kystområdene
  • effektene av klimaendringene og havets rolle i klimasystemet, herunder i Polhavet
  • naturbaserte løsninger for binding og lagring av karbon i havet
  • rene og rike hav og sunn og trygg sjømat
  • energi- og petroleumsforskning som bidrar til grønn omstilling og lavutslipp og videreutvikler næringen til å være lønnsom også i fremtiden
  • klima- og miljøvennlig maritim transport, prioriteringene i Maritim 21-strategien ligger til grunn
 • særlig prioritere følgende områder innenfor høyere utdanning og kompetanse:
  • relevante profesjons- og disiplinutdanninger for havnæringene og forvaltning og forståelse av hav og kyst
  • desentralisert og fleksibel utdanning
 • lansere et samfunnsoppdrag med mål om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder (se omtale i prioriteringenklima, miljø og energi)
 • vurdere tiltak for bedre utnyttelse av store datamengder blant annet i forbindelse med havforvaltning
 • legge til rette for effektiv utnyttelse av forskningsfartøy og annen forskningsinfrastruktur

Oppdateringer

Aktuelt