Norske lønns- og arbeidsvilkår

I 2022 vedtok regjeringen å sende ny lov om norske lønns- og arbeidsvilkår ut på høring. Først i april 2024 ble et revidert lovforslag sendt ut.

Visste du at

Det er de norske sjømannsorganisasjonene som har presset fram lovforslaget om at alle sjøfolk - uansett nasjonalitet - som jobber på skip på norsk sokkel og langs kysten, skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. 

Loven skal forhindre at skjer sosial dumping i norsk farvann og sikre at norske redere som bruker norske sjøfolk ikke blir utkonkurrert på hjemmebane. 

I 2017 ble LO med på laget og hele LO støttet opp om en maritim næring uten sosial dumping, etter krav fra Norsk Sjøoffisersforbund. 

1. mai 2024 lanserte regjeringen endelig lovforslaget som sikter mot å garantere norske lønns- og arbeidsvilkår i våre farvann.

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en utvidelse av allmenngjøringslovens virkeområde til å omfatte innenriks skipsfart. Det foreslås også endringer i sektorlovene, som vil gjøre det mulig å stille krav til rettighetshavere om at de må sørge for at arbeidstakere om bord på skipene får norsk lønn. Forslaget sendes på seks ukers høring.

- At loven sendes på høring 1. mai tolker jeg som en anerkjennelse av det kontinuerlige og essensielle arbeidet som sjømannsorganisasjonene og LO har drevet gjennom årene. Dette initiativet er og forblir kritisk for å sikre at våre sjøfolk i dag og i fremtiden kan ha en trygg hverdag, skjermet fra urettferdig konkurranse fra internasjonale aktører, og at de kan være en del av en fremtidsrettet maritim næring, kommenterer administrerende direktør Hans Sande.

Les mer om lovforslaget om norske lønnsvilkår på skip - regjeringen.no

– Vi har kjempet for dette i 13 år og NSOF var også representert i "Holmefjordutvalget". For oss er dette derfor en historisk seier, sa forbundsleder i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande da regjeringen vedtok å jobbe for å lovregulere norske lønns- og arbeidsvilkår. Norge er en av verdens ledende havnasjoner og har en sterk interesse i å sikret et anstendig arbeidsliv for sjøfolk, rekruttering til yrket og dermed også tilgang til erfaringsbasert kompetanse. Vi er avhengige av gode og rettferdige betingelser for norske sjøfolk om bord på skip i norske havområder, langs kysten og på norsk sokkel. Forutsigbarhet av avgjørende om vi skal sikre dagens og fremtidens kompetanse til alle våre havnæringer. Loven gis anvendelse for skip i innenriksfart, på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone.


Lovforslaget

Lovforslaget om norske lønns- og arbeidsvilkår innebærer at skip i norsk innenriksfart og skip som yter maritime tjenester på norsk sokkel og i norsk økonomisk sone, skal underlegges et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår.

Lovens formål er å fremme et rettferdig og anstendig arbeidsliv i norske farvann og på norsk sokkel ved å sikre arbeidstakere på skip norske lønnsog arbeidsvilkår.

Loven skal gjelde for arbeidstakere som har sitt arbeid om bord på skip som befinner seg i Norges indre farvann og territorialfarvann, i norsk økonomisk sone og på norsk kontinentalsokkel.

Veien mot loven om norske lønns- og arbeidsvilkår

Den lange veien og alt arbeidet som ligger bak for å sikre likeverdige konkurransevilkår til sjøs:

2008 – Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Det norske maskinistforbund (Dnmf) reiste kravet om norske lønns- og arbeidsvilkår i offentligheten.

2010 – FAFO rapport 2010:08; Hvem kan seile sin egen sjø er klar, på oppdrag fra NSF og NSOF. 

2013 – Tiltakspakke 3 fra Stoltenberg II regjeringen – tiltak mot sosial dumping i skipsfarten kommer i mai.

2015 – Professor Henrik Ringbom kommer med en vitenskapelig artikkel om temaet i februar (National Employment Conditions and Foreign Ships – International Law Considerations).

2016 – Ordførerkampanje i regi av sjømannsorganisasjonene, som besøkte mer enn 70 kystkommuner og argumenterte for norske lønns- og arbeidsvilkår.

2016 – Sak i Stortinget om å be regjeringen utrede spørsmålet om det nasjonale handlingsrommet for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel i desember.

2017 – Enstemmig vedtak i Stortinget om å be regjeringen utrede spørsmålet om det nasjonale handlingsrommet for å kunne kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på kyst og sokkel.

2017 – Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal leverer rapport om EØS-rettens betydning for adgangen til å kreve at arbeidstakere på fartøyer i norske farvann tilstås norske lønns- og arbeidsvilkår. Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) gjennomfører en global kartlegging som viser at 67 prosent av verdens kyststater har iverksatt tiltak som sikrer likeverdige konkurransevilkår for egne lands sjøfolk.

2018 – Næringsdepartementet starter utredning av spørsmålet i september.

2018 – LO, NSOF og NSF engasjerer i september Nordisk institutt for sjørett samt MENON etter samme mandat og tidsplan som regjeringens utredning.

2019 – I mai var to utredninger ferdig.

2020 – Lovforslag fra Arnesen med flere om hvordan en lov på sokkelen eksempelvis kan utformes

2020 – De rødgrønne på Stortinget ville gå rett på lov. Frp fikk flertall for å nedsette et nytt utvalg som ble kalt Holmefjord-utvalget.

2021 – I mars kom innstillingen fra Holmefjordutvalget.

2021 – I november, rett etter regjeringsdannelsen, varslet fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) lovforslag som skal behandles i 2022.

2022 – I juni sender Regjeringen lovforslaget som sikrer norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel ut på høring. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier det et historisk lovforslag.  Administrerende direktør Hans Sande er storfornøyd og kaller det en modig handling.

2022 – 31. august, sjømannsorganisasjonene kommer med sine høringsinnspill. Håpet er at Stortinget behandler lovforslaget i løpet av 2023.

Oppdateringer

Aktuelt