Vedtektsendring

Alle endringer i forbundets vedtekter skal avgjøres av medlemmene over stemmeseddelen. På stemmeseddelen 2024 bes medlemmene si ja eller nei til om det skal inntas i vedtektene at NSOF Ung har møte- og stemmerett i NSOFs styre med én representant.

Endringsforslaget oppsummert

På stemmeseddelen 2024 bes medlemmene si ja eller nei til om det skal inntas i vedtektene at NSOF Ung har møte- og stemmerett i NSOFs styre med én representant.

Forslag og begrunnelse

Styret besluttet i juni 2024, etter forslag fra Student- og kadettutvalget (SKU), å gå videre mot opprettelse av NSOF Ung som et eget organ under NSOF med eget styre og egne vedtekter. 

De besluttet samtidig, på grunnlag av innspill fra Student- og kadettutvalget (SKU), å be medlemmene ta stilling til om det i vedtektenes § 12 skal inntas følgende bestemmelse:

"NSOF Ung har møte- og stemmerett i NSOFs styre med én stemme."

Paragrafens første ledd justeres samtidig for å presisere at de 14 styremedlemmene som velges over stemmeseddelen ikke omfatter NSOF Ung-representanten, og skal lyde

"Forbundet skal ha et styre bestående av 14 personer valgt av og blant medlemmer for 4 år av gangen, og 8 varamedlemmer valgt for 2 år av gangen."

Bakgrunn

NSOF Ung skal formaliseres som forbundets ungdomsorganisasjon, for alle medlemmer av NSOF under 35 år. NSOF Ung skal ha egne vedtekter og et eget styre. Medlemmer av NSOF under 35 år er valgbare og med stemmerett. Det opprettes et interimsstyre for NSOF Ung, og NSOFs styre har behandlet forslag til vedtekter som blir gjeldende fram til første årsmøte i NSOF Ung.

NSOF Ung i dag

NSOF Ung har vært arbeidsnavn på forbundets arbeid for og med elever på maritime skoler, kadetter og unge offiserer.

NSOF har per 15. juni 2024 880 studentmedlemmer og til sammen 2 570 medlemmer under 35 år.

Alle maritime skoler velger sin egen tillitsvalgt (skolekontakt) som går inn i Student- og kadettutvalget (SKU). SKU velger sin egen leder og nestleder. Lederen har i mange år vært observatør med talerett i forbundets styre.

Slik er vedtektene foreslått endret

Dagens vedtekter (paragraf 12, tre første ledd)
§ 12 Styret

Forbundet skal ha et styre bestående av 14 personer valgt av og blant medlemmene for 4 år av gangen, og 8 varamedlemmer valgt for 2 år av gangen. Kun yrkesaktive medlemmer kan velges til styret.

Halvparten av styremedlemmene og alle varamedlemmene trer dermed ut annet hvert år. Funksjonstiden for et styremedlem utløper når vedkommende har sittet sammenhengende to valgperioder (8 år). Medlemmet kan først renomineres etter to år (ved neste valg).

Forbundets ansatte har styrerepresentasjon i henhold til gjeldende hovedavtalebestemmelser.

Foreslått endring (paragraf 12, tre første ledd)

§ 12 Styret
Forbundet skal ha et styre bestående av 14 personer valgt av og blant yrkesaktive medlemmene for 4 år av gangen, og 8 varamedlemmer valgt for 2 år av gangen.

Halvparten av styremedlemmene og alle varamedlemmene trer dermed ut annet hvert år. Funksjonstiden for et styremedlem utløper når vedkommende har sittet sammenhengende to valgperioder (8 år). Medlemmet kan først renomineres etter to år (ved neste valg).

NSOF Ung har møte- og stemmerett i NSOFs styre med én stemme. Forbundets ansatte har styrerepresentasjon i henhold til gjeldende hovedavtalebestemmelser.


Oppdateringer

Aktuelt