Forslag til styrekandidater

Dette bør du vite før du foreslår en kollega til et styreverv eller selv takker ja til å bli foreslått som styrekandidat.

Om styret og neste styrevalg

Styret er øverste ansvarlige for forbundets drift. De skal sørge for at forbundet drives etter gode planer og strategier og at medlemmenes kontingent og forbundets midler forvaltes godt og riktig. 14 av dine seilende kolleger sitter i forbundets styre. I 2024 skal det velges 7 nye styremedlemmer fordelt på 4 segmenter. Nye representanter for de andre segmentene velges i 2026.  Hvem som blir nye styremedlemmer avgjøres i uravstemming sommeren 2024. Da får du velge blant de kandidatene valgkomiteen har innstilt.

Hvem kan foreslås som styremedlem? 

Alle yrkesaktive medlemmer er valgbare til styret. Fordi styremedlemmene sitter i fire år og det er valg annethvert år, velges det fra ulike segmenter/fartsområder annenhver gang. I 2024 skal det velges styremedlemmer fra 4 av 8 segmenter. I tillegg skal det velges varamedlemmer for alle segmenter.

Send inn dine forslag

Når du er medlem av NSOF kan du,  alene eller sammen med kolleger, sende forslag til valgkomiteen på kolleger du mener er egnet som styremedlem.  Du må begrunne forslaget, og du bør spørre de du foreslår om de er villige til å ta et verv i forbundets styre. 

Forslagene må sendes innen 28. april og valgkomiteen vurderer forslagene løpende. 

Hvordan foreslår du kandidater?

Du kan gjennom hele valgperioden fram til 28. april før valget sende inn forslag til kandidater til et medlem av valgkomiteen (Send gjerne til oslo@sjooff.no, så videreformidler vi til komiteen.) Rundt påske 2024 sendte NSOF på oppdrag fra valgkomiteen ut invitasjon til alle medlemmer med lenke til et skjema for å foreslå kandidater.

Du skal nominere kolleger du mener er kvalifisert til å være med på å styre forbundet, sikre forsvarlig drift og gjøre riktige prioriteringer på vegne av forbundets nesten 8 000 medlemmer. Styremedlemmene har et overordnet ansvar for hele forbundet, og ingen sitter i styret for å ivareta bare noen grupper eller spesielle interesser.

Hva vervet innebærer

De som velges til styret forplikter seg til å møte godt forberedt til flest mulig av 4-5 todagers styremøter hvert år forskjellige steder i landet. Korte, digitale møter kan komme i tillegg. Møteplanen legges opp etter medlemmenes seilingsplaner, slik at flest mulig kan delta. Vara møter for de styremedlemmer som ikke kan delta. Det betales godtgjørelse for medgåtte dager. Man kan være styremedlem samtidig som man er tillitsvalgt i rederiet hvis man har kapasitet.

Nyttige egenskaper for styremedlemmer

Det er ikke påkrevet med spesielle kvalifikasjoner for å sitte i Norsk Sjøoffisersforbunds styre. Men før du forslår noen du må tenke over hvem du mener best kan ivareta medlemmenes interesser. Nyttige erfaringer og egenskaper er f.eks.

  • stort engasjement for sjøfolk og skipsfart
  • interesse for skipsfartspolitikk eller sjøsikkerhet
  • erfaring fra tillitsvalgtarbeid
  • erfaring som næringsdrivende eller kunnskap om bedriftsøkonomi
  • erfaring fra frivillige organisasjoner, medlemsorganisasjoner eller politikk
  • erfaring fra andre frivillige verv eller styreverv.

Etter forslagene er kommet inn

Forbundets valgkomite gjennomgår alle innkomne forslag og skal sile og prioritere disse. Valgkomiteen kan også selv forespørre kandidater. De skal innstille flere kandidater per åpne styreplass og skal legge vekt på variert sammensetning av kandidater ut fra kjønn, alder, stilling og tariffområde.

Valgkomiteene kan kontakte alle som er foreslått og gir beskjed til alle som blir innstilt. I juni/juli sendes valget ut i uravstemming. Da kan du stemme på inntil 5 av kandidatene som er innstilt. Du stemmer på person, og bør bruke stemmeretten også hvis du jobber i segmenter det ikke skal velges nye styremedlemmer fra i år. Resultatet av avstemmingen er klart til landsmøtet i Alta i september.

Oppdateringer

Aktuelt